خانه /

سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (اردیبهشت 1403)

سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (اردیبهشت 1403)تصویر
تاریخ نگارش : 1402/11/20 توسط : تیم سامانه لیمو

اشخاص مشمول و تاریخ مشمولیت: 

اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  کدامند؟  کلیه صاحبان مشاغل  صنفی و غیر صنفی  و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  چیست؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده 5  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 و نیز سایر اشخاص حقوقی  به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده  16  قانون مالیات بر ارزش افزوده   از تاریخ 01/07/1402 .

کلیه اشخاص باقیمانده  اشخاص حقیقی که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است و  همچنین اشخاص حقوقی موضوع ماده  16  قانون مالیات بر ارزش افزوده  از تاریخ 01/10/ 1402 .

چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟

به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان  میتواند مودیانی  اشخاص حقیقی  که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده  84  قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. 

نصاب مذکور در سالهای 1402-150 برابر  و سال 1403-100برابر  و در سال 1404-50 برابر  معافیت موضوع ماده  84  قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.

طریقه ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان، مطابق آیین نامه اجرائی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان  تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی  صاحبان مشاغل  به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم  و ثبت در سامانه مودیان  برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند: اشخاص حقیقی موضوع جزء  2  بند ط تبصره  6  قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4  بند ب ماده 26  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400،

فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره  7  قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند.

مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند، نخواهد بود

 شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟ 

شناسه ای است 22 کاراکتری ،که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده میشود. جزییات آن در سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  ،گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط  قابل بهره برداری میباشد

شماره منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب، معرف چیست؟

ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از چهار مؤلفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره منحصر به فرد مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت میباشد. مؤلفه های شماره مالیاتی، شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی  با طول ثابت 6 کاراکتر ، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی  به صورت Hex با طول ثابت 5 کاراکتر ،  سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی  به صورت Hex با طول ثابت 10 کاراکتر  و رقم کنترلی  تولید شده با الگوریتم Verhoeff .

جزییات آن در سند "قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آییننامه ها و دستورالعمل ها و نرمافزارهای مرتبط قابل بهرهبرداری میباشد.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

شناسه ای است 6 کاراکتری که به صورت منحصر به فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده میشود. شناسه مذکور از  مؤلفه های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی میباشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه  تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

جزییات آن در سند "قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آییننامه ها و دستورالعمل ها  و نرمافزارهای مرتبط قابل بهرهبرداری میباشد.

مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

ورود به کارپوشه  در سامانه مودیان ؛

ورود به بخش عضویت؛

انتخاب گزینه درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی؛  تعیین نحوه ارسال صورتحساب؛ تعیین کلید عمومی  در صورت الزام ؛ تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا؛

تخصیص ابزار پرداخت با شناسه یکتا  اختیاری ؛

ثبت اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی  اختیاری ؛ مشاهده اطلاعات ثبت شده و تایید آن.

تفاوت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه یکتای حافظه مالیاتی جزئی از شماره منحصر به فرد مالیاتی است 6 کاراکتر اول  و به واسطه آن برای سازمان  امور مالیاتی کشور محرز میشود که صورتحساب توسط کدام مودی و در چه مکانی صادر شده است.

حافظه مالیاتی چگونه باید تهیه شود؟

مودی میبایست یک پایانه فروشگاهی-حافظه مالیاتی نرم افزاری یا سخت افزاری مطابق با سند "ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی" که در سایت intamedia.ir بارگذاری گردیده، تهیه نماید. شناسه یکتای حافظه مالیاتی از بخش عضویت در کارپوشه   قابل دریافت است.

انواع صورتحساب الکترونیکی چیست؟

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیشبینی شده است که عبارتند از:

صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا/خدمت و ثبت اطلاعات خریدار اختیاری است.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم، رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیک پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان  امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع دوم چیست؟

تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر  B2B  جهت بهرهمندی خریدار از اعتبار مالیاتی ،نیاز به ثبت اطلاعات کامل خریدار میباشد و صورتحساب الکترونیکی باید از نوع اول صادر شود. در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم  فروش به مصرف کننده نهایی  درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمیباشد.

درصورتی که خریدار فعال اقتصادی باشد؛ لیکن فروشنده، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صادر نماید، تکلیف اعتبار مالیاتی خریدار چیست؟

خریدار جهت بهرهمندی از اعتبار مالیاتی، میبایست از فروشنده درخواست نماید؛ ضمن ابطال صورتحساب صادره الکترونیکی نوع دوم، نسبت به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول در سامانه مودیان  اقدام نماید.

چند نوع الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول وجود دارد؟

تاکنون هفت الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول در نظر گرفته شده است که شامل:

 1-فروش

 2-فروش ارز

 3-طلا، جواهر و پلاتین

 4-قرارداد پیمانکاری

 5-قبوض خدماتی

 6-بلیط هواپیما

 7- صادرات میباشد.

جزییات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی"  در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

هرگونه تغییر در الگوها، در سند فوق الذکر درج خواهد شد، لذا ضروری است از آخرین نسخه سند برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان  استفاده شود.

بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور، چه نوع صورتحساب الکترونیکی صادر میگردد؟

 مودیان بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور، میبایست از صورتحساب الکترونیکی صادرات استفاده نمایند. لازم به ذکر است درج اطلاعات خریدار و شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی در این نوع صورتحساب  ، اختیاری میباشد.

توضیح: Cottage یک شماره هشت ‌رقمی است که در تمامی مراحل ترخیص کالا از گمرک و حتی تحویل آن از انبار گمرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، این کد ۸ رقمی به ‌منظور شناسایی کالای شما استفاده می‌شود. این شماره ‌سریال شناساگر کالا در گمرک است و استعلام کالا با استفاده از این شماره امکانپذیر است.

آیا برای صدور صورتحساب الکترونیکی درج "شماره اقتصادی خریدار" الزامی است؟

اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد درج "شماره اقتصادی خریدار" در صورتحساب الکترونیکی الزامی است، لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد، نیازی به درج "شماره اقتصادی خریدار" در صورتحساب الکترونیکی نمیباشد. بدیهی است انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین میگردد.

آیا ساز و کار اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیر ایرانی به عنوان خریدار وجود دارد؟

بله، امکان اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیر ایرانی وجود دارد. هر خریدار از جمله اتباع غیر ایرانی در صورت تمایل ،باید شماره اقتصادی خود را به فروشنده جهت ثبت در صورتحساب اعلام نماید.

آیا از الگوی فروش ارز برای فروش به صورت ارزی هم میتوان استفاده نمود؟

خیر. این الگو مختص مبادلات ارزی واحدهای صرافی و دارای مجوز مبادله ارز میباشد و برای

فروش ها به صورت ارزی میبایست مطابق با قواعد سند" دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" از صورتحساب الکترونیکی نوع اول  الگوی اول  استفاده نمود.

در الگوی فروش ارز روش تسویه چگونه است؟

در مورد صورتحساب الکترونیکی با الگوی فروش ارز، روش تسویه نقدی است.

آیا در الگوی فروش ارز الزامی به وارد کردن مشخصات خریدار است؟

در الگوی فروش ارز اگر نوع شخص خریدار حقیقی و یا اتباع فراگیر غیر ایرانی باشد، ثبت "شماره ملی و کد فراگیر اتباع غیر ایرانی" و در خصوص اتباع غیر ایرانی "شماره گذرنامه" و اشخاص حقوقی / مشارکت مدنی ثبت "شماره اقتصادی خریدار" در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.

در چه صورتی رسید دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان؛ تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ  مالیات  بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.

 توجه: رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص حقیقی  صاحبان مشاغل  که میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها از حد نصاب تعیین شده بالاتر باشد. و همچنین  اشخاص حقیقی موضوع جز2  بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه،  که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود، در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد.

لازم به ذکر است که اشخاص ذیل مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم هستند و رسید دستگاه کارتخوان بانکی  یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب الکترونیکی نمیباشد:

عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء  4  بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره  7  قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند.

منظور از صورتحساب مرجع چیست؟

منظور از صورتحساب مرجع همان صورتحساب اصلی فروش با هر وضعیت  تایید/رد/عدم نیاز به واکنش  و یا هر صورتحساب اصلاحی/ برگشت از فروش تایید شده/ عدم نیاز به واکنش  است.

منظور از صورتحساب ارجاعی چیست؟

منظور از صورتحساب ارجاعی، صورتحساب با موضوع اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی است.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب اصلاحی چیست؟

چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب جدید  اصلاحی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع  بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید.   

نکته 1: نوع و الگوی صورتحساب،  اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار  و برای اصلاح آنها میبایست صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.

نکته 2: صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" امکانپذیر است. بدیهی است، آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد میبایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.

نکته3: اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب اصلاحی/برگشت از فروش، مرجع حتما باید در یکی از وضعیتهای  تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش  باشد.

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند "صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی  intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، قابل بهرهبرداری می باشد.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب برگشت از فروش چیست؟

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی  اصلی/اصلاحی  بخشی از کالا/خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام مینماید صادر کننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا/خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

نکته 1: اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار غیر قابل اصلاح میباشد.

نکته 2: تعداد/ مقدار کالا/خدمت میبایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.

نکته 3: در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد میبایست صورتحساب ابطالی صادر شود.

 جزییات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب ابطالی چیست؟ 

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی ،اصلاحی، برگشت از فروش  شرط/شروط زیر برقرار باشد ،صادر کننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار .

بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع .

احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.  

جزییات بیشتر در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرمافزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

درصورت کاهش یا افزایش تعداد/ مقدار، می بایست چه نوع صورتحسابی صادر گردد؟

در صورت افزایش، برای تعداد/مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید اصلی ، میتوان صورتحساب  اصلاحی  نیز صادر نمود.  

نکته 1:امکان افزودن شناسه کالا/خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود ندارد .

نکته 2:در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش ،صورتحساب اصلاحی نیز میتوان صادر نمود .

نکته 3:تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورتحساب اصلی از این قابلیت میتوان برای اصلاح استفاده نمود .  

جزییات بیشتر در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

در صورتحساب الکترونیکی ابطالی وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی  taxid ، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع  irtaxid ، تاریخ و زمان صدور صورتحساب  میلادی   indatim ، شماره اقتصادی فروشنده TINS  

جزییات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهرهبرداری میباشد.

در صورتحساب های الکترونیکی اصلاحی /برگشت از فروش وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع  irtaxid  به علاوه کلیه اقلام اطلاعاتی صورتحساب مرجع .

جزییات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آییننامه ها و دستورالعمل ها و نرمافزارهای مرتبط قابل بهرهبرداری میباشد.

در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش یا اصلاحی، امکان ابطال صورتحساب الکترونیکی برگشتی یا اصلاحی وجود دارد؟ 

بله. صورتحساب الکترونیکی جدید مشمول قاعده صورتحساب الکترونیکی اصلی است و امکان اصلاح یا ابطال و صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش وجود دارد.

اگر صورتحسابی دو یا چند بار برگشت از فروش زده شود، با چه راهکاری اطلاعات و شماره صورتحساب مرجع در آن ثبت میشود؟ 

در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید.

اگر برای این صورتحساب  برگشت از فروش  صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید استفاده خواهد شد .

لازم به ذکر است که از هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده میشود.

آیا امکان اصلاح صورتحساب الکترونیکی ابطالی وجود دارد؟  

خیر، امکان اصلاح صورتحساب های الکترونیکی ابطالی وجود ندارد. جزییات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرمافزارهای مرتبط قابل بهرهبرداری میباشد.

آیا مهلت زمانی برای صدور و ثبت صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی  در سامانه مودیان  وجود دارد؟

مهلت زمانی برای صدور صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی وجود ندارد، لیکن مودیان میبایست مطابق با قواعد اینگونه صورتحساب ها در سند" دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" اقدام نمایند. لازم به ذکر است  فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان  نباید بیشتر از یک هفته - 7 روز باشد.

تکلیف صدور صورتحساب های اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی در خصوص صورتحساب های مرجع که در سامانه مودیان  صادر نشده اند چیست؟

در خصوص صورتحساب های مرجع  اصلی  که قبل از مشمولیت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی، خارج از سامانه مودیان ، صادر شده اند، ثبت  صورتحساب  اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی در سامانه مودیان  موضوعیت ندارد.

آیا میتوان به جای ابطال صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده، از خریدار درخواست نماییم صورتحساب الکترونیکی را رد نماید؟

 خیر. چنانچه فروشنده پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان ، شرایط ابطال صورتحساب را داشته باشد، میبایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی اقدام نماید؛ در صورت عدم ابطال صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده و رد آن توسط خریدار، صورتحساب رد شده به عنوان فروش برای فروشنده محاسبه میگردد.

شناسه کالا/خدمت چیست؟ از چه مرجعی باید دریافت گردد؟

شناسه کالا/خدمت یک شماره 13 رقمی است که به کالا/خدمت تخصیص داده میشود. به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان، درج شناسه کالا/خدمت مرتبط الزامی است.

کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمت مکلف به دریافت شناسه مذکور از وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشند.

کلیه شناسه های کالا/خدمت تخصیص داده شده از طریق نشانی stuffid.tax.gov.ir قابل دریافت است.

درصورتی که به هر دلیل امکان اخذ شناسه کالا/خدمت برای مودیان فراهم نباشد، چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟

مبنای اخذ شناسه کالا/خدمت در درگاه stuffid.tax.gov.ir میباشد.

جزییات آن در فایل راهنمای "شناسه کالا و خدمات" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

مراحل دریافت شناسه کالا/خدمت، از وزارت صمت چیست؟  

تولیدکنندگان/واردکنندگان کالا میبایست از طریق سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir و همچنین ارائه دهندگان خدمت از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نشانی -1portal.gsir.org  نسبت به اخذ شناسه کالا/خدمت اقدام نمایند.

متولیان امر در وزارت صمت میبایست شناسه های تولید شده را جهت بارگذاری در سامانه مدیریت شناسه کالا/خدمت به نشانی kalaid.tax.gov.ir به این مرکز ارسال نمایند.

پس از تعیین مشمولیت و تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شناسه ها در سامانه شناسه کالا/خدمت به نشانی stuffid.tax.gov.ir بارگذاری میگردد. در انتها جهت بهره برداری مودیان به منظور صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان  میبایست شناسه های موجود در بانک اطلاعاتی سامانه فوق الذکر به صورت روزانه در بانک اطلاعاتی سامانه مودیان  درج گردد. شایان ذکر است، مودیان میتوانند تا زمان بارگذاری شناسه-های اختصاصی کالا/خدمت در سامانه  stuffid.tax.gov.ir، جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، از شناسه های عمومی کالا/خدمت مرتبط در سامانه مذکور استفاده نمایند.

راهنمای  دریافت  شناسه  کالا/خدمات  جدید  در  درگاه  سازمان   امور مالیاتی  کشور  به نشانی www.intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، قسمت  آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط بارگذاری گردیده است. همچنین جهت دریافت فهرست شناسه کالا/خدمات موجود به نشانی  stuffid.tax.gov.ir که به صورت روزانه به روز رسانی میشود، مراجعه نمایید .

آیا امکان استفاده از یک شناسه کالا/خدمت، در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی  وجود دارد؟

در خصوص شناسه کالا/خدمت عمومی، امکان استفاده از یک شناسه کالا/خدمت در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؛ لیکن در خصوص استفاده از شناسه کالا/خدمت اختصاصی چنین امکانی وجود ندارد و در هر صورتحساب الکترونیکی در هر ردیف،  صرفا از یک شناسه کالا/خدمت اختصاصی میتوان استفاده نمود .

چرا با وجود اخذ شناسه کالا/خدمت اختصاصی از وزارت صمت، امکان رویت آن در سایت stuffid.tax.gov.ir وجود ندارد؟   

بعد از اتمام فرآیند نرخ گذاری، مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسه کالا/خدمت اختصاصی دریافتی از وزارت صمت، در سامانه قابل رویت بوده و در سایت stuffid.tax.gov.ir  بارگذاری خواهد شد. 

آیا امکان استعلام و دریافت تناظر شناسه کالا/خدمت با شناسه GTIN وجود دارد؟

بله .نظر به اجباری بودن شناسه کالا/خدمات در صدور صورتحساب الکترونیکی، مودیان محترم مالیاتی در صورت تمایل به استفاده از شناسه هایGTIN ، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه  GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس فراهم شده است portal.gs1-ir.org/home/services

در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات از چه شناسه کالا/خدمت میبایست استفاده کرد؟  

جهت صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات میبایست از همان شناسه کالا/خدمت موجود در سایت stuffid..ir استفاده نمود.

لیکن با عنایت به اینکه در الگوی صادرات ،نرخ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با نرخ درج شده در سایت مذکور اعتبار سنجی نمیگردد؛ لذا ضروری است در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، صفر ثبت گردد.

حد مجاز فروش برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی چگونه است؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان ، حد مجاز فروش حداکثر پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده  101  قانون مالیاتهای مستقیم است. 

ساز و کار افزایش حد مجاز فروش مودیان چگونه می باشد؟

حد مجاز فروش مودیان مالیاتی  به غیر از واحدهای جدید التاسیس یا فاقد پرونده مالیاتی  براساس فروش ابرازی دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، محاسبه و در کارپوشه  مودی نمایش داده خواهد شد. غیر فعال شدن کارپوشه  به واسطه عبور از حد مجاز ماده  6  قانون با عنایت به آیین نامه مربوطه تاثیری در دریافت صورتحساب های ارسالی ندارد ولی از این بابت اعتباری برای خریدار لحاظ نمی گردد.

طریقه محاسبه حد مجاز فروش به چه صورت است؟

 پنج 5  برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان  پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه   مودی بارگذاری شده و قابل نمایش می باشد.

در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده ،پنج 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه  نمایش داده میشود. برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و یا مودیانی که فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان  پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده، و این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده  101  قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ نیز 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده  101  قانون فوق الذکر محاسبه و در کارپوشه  نمایش داده میشود. 

اعتبار مالیاتی به چه صورتحسابی تعلق میگیرد؟

درصورت فعال بودن کارپوشه  مودی و دارا بودن شرایط لازم برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اگر فروشنده صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی مربوطه را صادر نماید و صورتحساب صادره مورد تایید طرف دوم معامله که مودی مالیاتی است باشد، آن صورتحساب حاوی اعتبار مالیاتی خواهد بود.

چند روش  برای افزایش حد مجاز فروش  توسط مودی وجود دارد؟

مودی از دو طریق میتواند حد مجاز فروش خود را افزایش دهد:

الف - افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل:

در صورتی که مودی تمام یا قسمتی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل را پرداخت نکرده یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننموده باشد؛ میتواند با پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مزبور از افزایش حد مجاز فروش مندرج در ماده 6  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  حداکثر تا مبلغ فروش ابرازی بهره مند شود.

در این صورت اداره امور مالیاتی میبایست مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید تا نسبت به افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده  6   قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  اقدام شود. در صورتی که پرونده دوره مشابه سال قبل مودی پیش از درخواست افزایش حد مجاز فروش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده باشد و در اثر آن اعتبار مالیاتی قطعی شده کمتر از اعتبار مالیاتی ابرازی مودی باشد، مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده بدهی جهت افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده  6   قانون پس از کسر مابه التفاوت اعتبار مالیاتی قطعی شده و اعتبار مالیاتی ابرازی پرداخت نشده میبایست به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام شود.

ب - افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین:

در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارائه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ملحوظ نظر قرار دادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می یابد.

در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی  بنفش رنگ ، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی ،به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نمایند

سررسید تضامین موضوع این بند حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی میباشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا ترتیب پرداخت ظرف مهلت  مقرر، قانونی تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد.

در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روشهای مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت اعلام به معاونت فناوری های

شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات سیستمی پیش بینی شده، در این دستور العمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد.

چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد - با کلید مودی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است؟

این روش، ویژه مودیانی است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان  به صورت مستقیم و توسط مودی صورت میپذیرد. در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید مودی چگونه است؟

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام مینماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان  با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی میباشد.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد چگونه است؟

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساختهای خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مینماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی چگونه است؟

در این روش، میبایست مودی در کارپوشه  خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان  توسط سامانه های دولتی را انتخاب نماید. در این صورت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه های دولتی امکانپذیر خواهد شد.

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی چگونه است؟ 

مطابق با قانون تسهیل تکالیف مودیان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده  29  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده  5  قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به : جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی  ثامن  موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند ،موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان  مقرر میکند به سامانه مودیان  منتقل کنند.

در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند. ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مودی و مطابق با قواعد و اسناد مرتبط در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آییننامه ها و دستورالعمل ها و امکانپذیر میباشد .

برای صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی چه اقداماتی باید انجام شود؟

ثبت نام در نظام مالیاتی به نشانی register.tax.gov.ir؛

ثبت نام  اشخاص حقیقی فاقد ثبت نام  از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir؛

اخذ گواهی الکترونیکی مناسب از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به نشانی rca.gov.ir قابل مشاهده است.

دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی: ورود به کارپوشه  اختصاصی از طریق نشانی tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir؛ انتخاب پرونده مالیاتی؛

انتخاب بخش عضویت، تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در کارپوشه .

استفاده ازپایانه فروشگاهی مطابق استانداردهای اعلامی توسط سازمان  امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور؛

صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی؛ ثبت  صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان .

سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی-حافظه مالیاتی و پیوستهای آن در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

فرجه زمانی برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان  چه قدر است؟

فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان  حداکثر یک هفته میباشد. جزییات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

 آیا امکان ارسال صورتحساب های الکترونیکی به صورت کلی و یکجا وجود دارد؟

بله. ارسال صورتحساب های الکترونیکی بدون گواهی امضاء در قالب بسته های حداکثر 100 تایی امکانپذیر است. 

ارسال صورتحساب های الکترونیکی با گواهی امضاء در قالب بسته های حداکثر 1000 تایی امکانپذیر است.

قاعده محاسبه اقلام اعشاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است؟

تمامی مقادیر ریالی به جز فیلد مبلغ واحد میبایست، با احتساب 0  رقم اعشار  روش قطع کردن  و نیز تمامی مقادیر ارزی با احتساب 4 رقم اعشار  روش قطع کردن  ؛ مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی محاسبه و در صورتحساب درج گردد.

در خصوص واردات کالا، صدور صورتحساب الکترونیکی توسط چه کسی و چگونه انجام میشود؟

 اطلاعات مربوط به واردات کالا، از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه مودیان  ارسال و در کارپوشه  بخش واردات مربوط به وارد کننده درج میگردد.

طریقه اعتبار سنجی  اطلاعات طرف دوم  در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم چگونه است؟

 در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، اطلاعات خریدار از فیلدهای اختیاری میباشد؛ لذا الزامی به ثبت آن وجود ندارد؛ لیکن در صورت ثبت آن در سامانه مودیان  میبایست قواعد فیلدها  از لحاظ اعتبار دادهای و الگوریتمی مطابق با سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" رعایت گردد و در صورت نامعتبر بودن اعتبار دادهای، منجر به رد صورتحساب الکترونیکی میگردد.

مدت زمان اعتبار توکن ایجاد شده در پایانه فروشگاهی ارسال صورتحساب بدون گواهی امضاء  چند ساعت است؟

4 ساعت از زمان دریافت توکن.

نحوه رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است؟

تولید کلید متقارن و IV توسط پایانه فروشگاهی؛

رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی با کلید متقارن و IV تولید شده؛

رمزگذاری کلید متقارن مورد استفاده با کلید عمومی سازمان  امور مالیاتی کشور.

جزییات آن در سند "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان " در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

هرگونه تغییر در روش رمزگذاری، در سند فوق الذکر درج خواهد شد، لذا ضروری است از آخرین نسخه سند برای رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی استفاده شود.

نحوه دسترسی به کلید عمومی سازمان  به چه صورت است؟  

با فراخوانی متد GetServerInformation کلید عمومی و شناسه کلید عمومی سازمان  در اختیار ارسال کننده صورتحساب الکترونیکی قرار میگیرد.  جزییات آن در سند "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان " در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  ،گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط  قابل بهره برداری میباشد.

در صورت انتخاب صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد/سامانه های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه های دولتی" ثبت کلید عمومی چگونه است؟

در فرآیند دریافت شناسه یکتا، در صورتی که مؤدی نوع ارسال صورتحساب الکترونیکی خود را "توسط شرکت معتمد/ سامانه های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه های دولتی" انتخاب نماید، نیازی به ثبت کلید عمومی توسط مؤدی نیست.

دریافت پیام خطای «مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است و مقدار مبلغ پرداختی نقدی چگونه محاسبه می شود؟

به معنی این است که فیلد مبلغ پرداختی نقدی  فیلد cap  اشتباه محاسبه شده است. معمولا دلیل اصلی این اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب میباشد.

insp: مبلغ نسیه

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی tbill: مجموع صورتحساب

cap = tbill – todam – tvam - insp

دریافت پیام خطای « مقدار فیلد مبلغ نسیه از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است و مقدار مبلغ نسیه چگونه محاسبه می شود؟ به معنی این است که فیلد مبلغ نسیه  فیلد insp  اشتباه محاسبه شده است. معمولا دلیل اصلی این اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب میباشد.

cap: مبلغ پرداختی نقدی

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی tbill: مجموع صورتحساب

insp = tbill – todam – tvam – cap

دریافت پیام خطای «مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی منطبق با اطلاعات سامانه نمیباشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است؟

به این معنی است که در تولید فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی  فیلد taxid  اشتباه صورت گرفته است. این فیلد شناسه ای 22 کاراکتری است که از 4 بخش شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی، سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی، و رقم کنترلی به ترتیب با طول ثابت 6، 5، 10 و 1 رقم تشکیل شده است. معمولا دلیل وقوع این پیام خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب  فیلد indatim ، و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی میباشد.

جزییات آن در اسناد "قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی" و "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

دریافت پیام خطای «امضای صورتحساب الکترونیکی صحیح نمیباشد» به چه معنی است؟

این خطا در 2 حالت زیر امکان دارد رخ دهد:

الف - کلید خصوصی استفاده شده برای تولید امضای دیجیتال روی صورتحساب الکترونیکی، با کلید عمومی بارگذاری شده در کارپوشه ، مطابقت نداشته باشد.

ب - برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، از الگوریتمها و پارامترهای مناسب مطابق سند  "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان " که در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، بارگذاری شده، استفاده نشده باشد .

ارقام  اول تا ششم  کد هشدار/خطا در لایه محتوا صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان   نشانه چیست؟

پس از استعلام وضعیت صورتحساب الکترونیکی ،بسته به نوع خطا/ هشدار، در هر یک از فیلدهای موجود  در صورتحساب، عددی به عنوان کد خطا/هشدار بازگردانده میشود؛ که منجر به  تایید یا رد  صورتحساب الکترونیکی میگردد. ساختار کد خطاها بدین صورت است :

در صورتی که خطا باشد با 0  و در صورتی که هشدار باشد با 1  شروع میشود .

رقم دوم  بیانگر  نوع خطا/هشدار  رخ داده شده میباشد.

دو رقم بعدی نشاندهنده ی  شمارهی فیلد  که با خطا/ هشدار مواجه شده میباشد. 

دو رقم آخر برای  خطاهای ساختار Json  که بیانگر جزئیات خطای رخداده هستند.  

 جدول زیر نحوه تولید خطا و جزییات آن را بیان میکند:

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند "کد خطاهای سامانه مودیان " در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

تعداد کد  هشدار/خطا  قابل مشاهده در سامانه مودیان  در لایه انتقال صورتحساب الکترونیکی چه قدر است؟

در هنگام استعلام وضعیت صورتحساب الکترونیکی ، خطاها و هشدارهای آن تا سقف  50 خطا و هشدار  نمایش داده میشود و اولویت با خطاها میباشد و در صورتی که تعداد خطاها و هشدارهای صورتحساب بیشتر از 50 مورد باشد؛ خطایی با کد 00000 و پیغام "تعداد پیامهای خطا/هشدار بیشتر از 50 مورد است و امکان نمایش بیشتر از این تعداد وجود ندارد" در کنار 50 خطا/هشدار اول نمایش داده میشود.

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند "کد خطاهای سامانه مودیان " در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

پیغام "مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست" به چه معنی است؟

این خطا زمانی صادر میشود که فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب فیلد indatim  با مقداری نامعتبر پر شود .مثلا تاریخ یا زمان صدور صورتحساب خارج از مهلت مجاز ارسال صورتحساب بوده،  یا از زمان سرور زمان حال  جلوتر باشد.

سامانه صدور و ارسال رایگان صورتحساب های الکترونیکی به  سامانه مودیان بدون نرم افزار

پیغام "فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست" به چه معنی است؟

این خطا زمانی صادر میشود که در مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه صورت گرفته باشد و با نرخ درج شده در سایت stuffid.ir منطبق نباشد. به غیر از الگوی صادرات   

پیغام "مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاعات سامانه منطبق نیست " به چه معنی است؟

این کد خطا ممکن است در یکی از موارد زیر صادر شود:

شماره مالیاتی صورتحساب مرجع معتبر نباشد.

صورتحساب اصلی در سامانه مودیان  ثبت نشده باشد. مثلا در وضعیت pending  و یا خطا بوده و با همان شماره مالیاتی صورتحساب مرجع صورتحساب ارجاعی  صادر نماید.

نقش کاربر فرعی در کارپوشه  مودیان چیست؟

مؤدیان حقوقی مدیرعامل/مدیر تصفیه  و مؤدیان حقیقی انفرادی، نماینده اصلی پرونده های مشارکتی  میتوانند افرادی را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان  امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir  با کد ملی خود ثبت نام نمایند و به عنوان کاربر فرعی برای ورود به کارپوشه  مربوطه تعریف و برای آنها سطح دسترسی تعیین نمایند. کاربر فرعی با ورود به کارپوشه  میتواند لیست پرونده/پروندههای مالیاتی تخصیص داده شده به خود را مشاهده و با انتخاب هر پرونده وارد کارپوشه  آن شده و بر اساس سطح دسترسی تعریف شده اقدامات لازم را انجام دهد. جزییات آن در سند "راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان در بخش کارپوشه  و عضویت در سامانه مودیان " در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

صدور کدام نوع از صورتحساب های الکترونیکی در کارپوشه  ،نیاز به واکنش دارد؟

در صورتی که فروشنده از صورتحساب الکترونیکی نوع اول استفاده نماید و خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و دارای کارپوشه  فعال باشد، امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی پس از درج صورتحساب به صورت خودکار در کارپوشه  خریدار، حداکثر تا 30 روز وجود دارد. درصورت عدم واکنش خریدار تا موعد مقرر ،صورتحساب الکترونیکی به صورت سیستمی تایید میگردد.

آیا تایید صورتحساب الکترونیکی به صورت کلی و گروهی امکانپذیر است؟

بله. با انتخاب یک یا چند صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه ، امکان تایید یا رد کلی و گروهی وجود دارد.

مودیان دارای پرونده که ثبت نام الکترونیکی دارند، چگونه به کارپوشه  خود وارد میشوند؟

ورود از طریق نشانی tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir؛    وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور و انجام عملیات احراز هویت.

آیا امکان غیرفعال سازی پرونده مالیاتی در کارپوشه  وجود دارد؟ 

امکان غیر فعال سازی پرونده مالیاتی برای مودیان، به صورت سیستمی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir  در بخش "پروندههای درآمد" و با انتخاب گزینه "جزییات" ایجاد گردیده است. لذا مودیان درصورت عدم فعالیت میتوانند از طریق آدرس مذکور غیرفعال سازی پرونده  مربوطه را انجام دهند.

چند وضعیت  برای صورتحساب ها در کارپوشه  وجود داد؟

 بطور کلی صورتحساب های خرید دارای وضعیت های زیر میباشند:

در انتظار واکنش: در صورتی که مؤدی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد و 30 روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه  نگذشته باشد.

تایید شده: در صورتی که مؤدی صورتحساب را تایید کرده باشد.

رد شده: در صورتی که مؤدی صورتحساب را در فرجه زمانی قانونی رد کرده باشد.

تایید سیستمی: در صورتی که مؤدی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد پس از گذشت 30 روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه ، صورتحساب تایید سیستمی میگردد.

عدم نیاز به واکنش: صورتحساب هایی که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود. نوع 2 و نوع 3  

عدم امکان واکنش: صورتحساب هایی که در زمان صدور، وضعیت کارپوشه  خریدار آنها غیرمجاز موقت یا دائم  باشد و 30 روز از تاریخ صدور آنها گذشته باشد.

ابطال شده:  در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی ارجاعی،  مرجع همان صورتحساب ابطال شده تلقی میگردد.

در چه صورت کارپوشه  در وضعیت  غیر مجاز موقت  قرار میگیرد و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال میشود؟

با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان  امور مالیاتی کشور توسط مؤدی، پرونده مالیاتی مؤدی از مرحله نهایی و تایید شده  گام 4  خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات  گام 3  شده در نتیجه کارپوشه  مؤدی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر مینماید. همچنین تمامی شناسه یکتا های حافظه مالیاتی غیرفعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مؤدیان برای کارپوشه  آن پرونده وجود نخواهد داشت.

سامانه صدور و ارسال رایگان صورتحساب های الکترونیکی به  سامانه مودیان بدون نرم افزار

 فعالسازی مجدد کارپوشه  و شناسه یکتای حافظه مالیاتی چگونه است؟

 با تکمیل و تأیید نهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه  

سامانه مؤدیان فعال شده و مؤدی میتواند با ورود به کارپوشه  مجدداً شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت نماید. لازم به ذکر است با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مؤدی، شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال قبلی مجدداً فعال خواهد شد.

با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار، وضعیت صورتحساب فروشنده چگونه خواهد بود؟

با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار، صورتحساب برای فروشنده باطل شده محسوب نمیشود و فروشنده میتواند در صورت نیاز با شماره مالیاتی صورتحساب مرجع  صورتحساب رد شده ، صورتحساب ارجاعی صورتحساب اصلاحی / ابطالی و یا برگشت از فروش  صادر نماید.

دکمه نمایش ستونها در بخش صورتحساب خرید /فروش به چه منظوری تعبیه شده است؟

جهت "سفارشی سازی" ستونهای مورد نیاز در نمایش صورتحساب میباشد.

آیا امکان دریافت صورتحساب ها در قالب فایل اکسل وجود دارد ؟

بله، از طریق گزینه "دریافت صورتحساب ها" امکان دریافت صورتحساب ها در قالب فایل اکسل وجود دارد.

امکان دریافت صورتحساب ها در قالب فایل pdf و فرمت صورتحساب جهت دریافت و چاپ وجود دارد؟

بله، در جزئیات صورتحساب با کلیک بر روی آیکون PDF، صورتحساب الکترونیکی به صورت فایل PDF قابل دریافت و چاپ میباشد.

چند روش برای جستجوی صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

با سه روش میتوان صورتحساب الکترونیکی را جستجو کرد:

الف - جستجوی عادی:  اطلاعات صورتحساب های خرید بر اساس نقش مؤدی و یا الگوی صورتحساب قابل جستجو می باشد.

ب - جستجوی پیشرفته:  با انتخاب نقش مودی و الگوی صورتحساب آیتم های مختلفی از قبیل شماره مالیاتی، کد شعبه، شماره اقتصادی فروشنده و غیره جهت جستجو اطلاعات صورتحساب های خرید در اختیار کاربر قرار میگیرد.

همچنین در هر جستجو امکان فیلتر کردن صورتحساب های خرید نیازمند اقدام،  با انتخاب گزینه" فقط موارد نیازمند اقدام"  نمایش داده میشوند.

پ - اقدام سریع: مودی میتواند با استفاده از شماره مالیاتی، صورتحساب مورد نظر خود را در بخش "مدیریت صورتحساب" جستجو نماید.

چگونه صورتحساب مرجع یک صورتحساب را مشاهده نماییم؟

در جزئیات صورتحساب با کلیک بر روی دکمه "صورتحساب مرجع" میتوان صورتحساب مرجع را مشاهده نمود .

چگونه صورتحساب ارجاعی یک صورتحساب را مشاهده نماییم؟

در صورت مشاهده جزئیات صورتحساب مرجع و انتخاب گزینه "صورتحساب ارجاعی" امکان مشاهده صورتحساب های ارجاعی برای آن صورتحساب مرجع وجود دارد.

آیا امکان انتقال صورتحساب الکترونیکی بین شعبات یک پرونده وجود دارد؟

بله. در" فهرست صورتحساب ها" و یا در "جزئیات صورتحساب" با کلیک بر روی گزینه انتقال صورتحساب ،شعبات پرونده نمایش داده میشود و با انتخاب شعبه مورد نظر صورتحساب به شعبه مورد نظر انتقال مییابد.

آیا امکان  انتقال صورتحساب های خرید به شعبه توسط خریدار وجود دارد؟

بله. در بخش "جزئیات صورتحساب" با انتخاب گزینه" انتقال"، امکان انتقال صورتحساب به شعبه دیگر مربوط به آن پرونده وجود دارد. پس از انتخاب گزینه انتقال، شعبات مربوط به آن پرونده در فرم "جهت انتخاب و انتقال “صورتحساب به آن شعبه نمایش داده میشود. مودی میتواند شعبه مورد نظر را انتخاب و تایید نماید تا صورتحساب به شعبه مورد نظر منتقل شود و با فیلتر شناسه شعبه امکان مشاهده و دریافت گزارش صورتحساب های شعبه تعیین شده امکان پذیر است.

گزینه" نمایش صورتحساب صحیح" در کارپوشه  نمایانگر چیست ؟

با کلیک بر روی این گزینه، اطلاعات صحیح صورتحساب نمایش داده میشود. محاسبات در سامانه مؤدیان بر اساس اطلاعات اصلاح شده محاسبه میگردد.

گزینه "عملیات حق العملکاری" درکارپوشه  نمایانگر چیست؟  

برای انتقال صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان  برای آمر  خرید و یا فروش ، در بخش جزئیات صورتحساب قسمت اقلام کالا،  قلم کالاهای حق العملکاری را انتخاب و بر روی گزینه »عملیات حق العملکاری» کلیک میکنیم، شماره قراردادهای حق العملکاری ثبت و نمایش داده شده را انتخاب نموده و گزینه تائید را انتخاب مینماییم. پس از پایان مراحل گفته شده یک صورتحساب مجازی برای آمر ایجاد و ارسال میگردد و در اطلاعات صورتحساب نقش مودی از  عادی به حق العملکاری  تغییر میکند. لازم به ذکر است به منظور حق العملکاری خرید ضروری است که خریدار قبل از انجام عملیات حق العملکاری نسبت به تایید صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

گزینه "ثبت اطلاعیه پرداخت نسیه" در کارپوشه  نمایانگر چیست؟

مودی خریدار  برای ثبت پرداخت های انجام شده در خصوص صورتحساب های الکترونیکی نوع اول که روش تسویه آن  نسیه و یا نقد/نسیه  باشد، میتواند در جزئیات صورتحساب در قسمت جدول پرداخت بر روی گزینه "ثبت اطلاعیه پرداخت نسیه" کلیک نموده و اطلاعات پرداخت های انجام شده را ثبت نماید. پس از ثبت اطلاعات پرداخت توسط خریدار، اطلاعات پرداخت خرید برای فروشنده جهت اقدام لازم  تایید و یا رد  نمایش داده میشود. با تایید اطلاعات پرداخت توسط فروشنده وضعیت اطلاعات پرداخت نسیه توسط خریدار در جزئیات صورتحساب "تایید شده" نمایش داده میشود. همچنین در صورتیکه اطلاعیه پرداخت ثبت شده در وضعیت «در انتظار واکنش»، «رد» و یا «عدم امکان واکنش» باشد، خریدار میتواند نسبت به «ابطال» اطلاعیه پرداخت اقدام نماید.

گزینه "ثبت پرداخت جدید"  در کارپوشه  نمایانگر چیست؟

مودی فروشنده  برای ثبت پرداخت های انجام شده در خصوص صورتحساب های الکترونیکی نوع اول که روش تسویه آن  نسیه و یا نقد/نسیه  باشد، میتواند در جزئیات صورتحساب در قسمت جدول پرداخت بر روی گزینه "ثبت پرداخت جدید" کلیک نموده و اطلاعات پرداخت های انجام شده را ثبت نماید. پس از ثبت پرداخت توسط فروشنده، اطلاعات پرداخت برای خریدار جهت اقدام لازم  تایید و یا رد  نمایش داده میشود .

همچنین در صورتیکه پرداخت ثبت شده در وضعیت «در انتظار واکنش»، «رد» و یا «عدم امکان واکنش» باشد ،فروشنده میتواند نسبت به «ابطال» پرداخت اقدام نماید.

آیکون   نارنجی در فهرست صورتحساب های خرید/فروش در ستون جزئیات بیانگر چه چیزی است ؟

بیانگر اقداماتی است که هر یک از طرفین معامله انجام میدهند و نیازمند واکنش طرف دوم صورتحساب میباشد .

این اقدامات عبارتند از: ثبت پرداخت، ثبت اطلاعیه پرداخت و انتقال حق العملکاری.

در صورت تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی آیا اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ میگردد؟

بله . در صورت استفاده از صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی مربوطه و تایید صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه  ظرف مهلت مقرر 30 روزه و یا تایید سیستمی، با رعایت سقف حد مجاز فروش فروشنده در هنگام صدور صورتحساب و نسبت به میزان مبلغ پرداختی ثبت شده در کارپوشه ، اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ میگردد.

آیا بعد از تایید سیستمی در کارپوشه ، خریدار امکان رد صورتحساب را دارد؟

خیر. در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان  و در صورت عدم واکنش در مهلت مقرر 30 روزه، صورتحساب تایید سیستمی شده و در این صورت امکان رد صورتحساب توسط خریدار وجود ندارد. لیکن خریدار  میتواند در صورت نیاز از فروشنده درخواست نماید تا  نسبت به اصلاح/ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

چرا پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان ، صورتحساب درکارپوشه  فروشنده و خریدار قابل رویت نیست؟

دلیل عدم بارگذاری صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان  چیست؟  

گرفتن کد مرجع یا به طور دقیق reference number دلیل بر صحیح بودن صورتحساب الکترونیکی و درج آن در کارپوشه  برای فروشنده و خریدار نیست. مودی پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان  میبایست reference number و یا uid صورتحساب الکترونیکی ارسالی را استعلام بگیرد. پاسخ استعلام میتواند دارای سه وضعیت :

 Success

 failed

pending باشد.

Success  به معنای درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه  است.  

Pending  به معنای اینکه صورتحساب الکترونیکی در حال بررسی است.

صورتحساب دارای وضعیت failed یعنی قواعد مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را رعایت نکرده است. در صورت failed شدن صورتحساب در فیلد data پاسخ استعلام، شرح خطاها بازگردانده میشود. در این صورت مودی میبایست پس از رفع خطاهای موجود، مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان  اقدام نماید.

راه حل برخورد با صورتحساب الکترونیکی تکراری در کارپوشه  چیست؟  

برخی از صورتحساب هایی که برای ثبت به سامانه مودیان  ارسال شده، به دلایل مختلف در وضعیت pending  قرار میگیرد و مودیان/شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی در این وضعیت مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی مذکور با شماره منحصر به فرد مالیاتی جدید در سامانه مودیان  اقدام مینمایند. با عنایت به اینکه شماره منحصر به فرد مالیاتی درج شده در این صورتحساب ها متفاوت میباشد؛ لذا از نظر سامانه مودیان  صورتحساب جدید بوده و در کارپوشه  درج میگردد. در صورت بروز چنین حالتی صادر کننده صورتحساب میبایست جهت حذف صورتحساب های تکراری، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی اقدام نماید .

مودیانی که کلیه تکالیف قانونی خود را انجام میدهند، آیا الزامی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 دارند؟  

وفق مقررات ماده  7  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  ،صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان  به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده  169  قانون مالیاتهای مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

تکلیف پیش پرداخت های خرید کالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع اول، مبالغ پیش پرداخت به عنوان مبلغ نقدی در صورتحساب الکترونیکی ثبت میشود.

آیا در مورد فروش های کالا/خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟

بله. میبایست برای هرگونه فروش کالا و یا ارائه خدمت، اعم از مشمول یا معاف، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان  صورت گیرد.

اگر پایانه فروشگاهی مودی به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود نداشته باشد، چه روش جایگزینی وجود دارد؟

مودی میبایست مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه  خود در سامانه مودیان  یا به هر طریق دیگری که سازمان  امور مالیاتی کشور اعلام نماید، حسب مورد به سازمان  مذکور یا شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اعلام نموده و تا زمان امکانپذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق دستورالعمل موضوع ماده  12  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، نسبت به ثبت و ارسال صورتحساب های صادره به سازمان  اقدام نماید.

در صورت عبور فروش مودی از نصاب مقرر ماده 14 مکرر قانون، تکلیف چیست؟

در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده  14  مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  و تبصره  1 آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ،ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم حسب مورد میباشند.

به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد؛ از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم میباشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره  1  ماده 14  مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  خواهد بود.

در صورت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده و رد آن توسط خریدار، آثار مالیاتی مترتب بر اینگونه صورتحساب ها چگونه است؟

در صورتی که فروشنده صورتحساب الکترونیکی را در بازه زمانی قانونی و مطابق قواعد صدور صورتحساب الکترونیکی صادر نماید، لیکن خریدار صورتحساب الکترونیکی را رد نماید، مادامی که فروشنده نسبت به ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام ننماید، از لحاظ سیستمی به عنوان فروش تلقی میشود.

لازم به ذکر است که از این بابت فروشنده مشمول جرایم عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی نمیگردد و همچنین به خریدار هم اعتباری تعلق نخواهد گرفت.

نحوه اجرای دستورالعمل استرداد در سامانه مودیان  به چه شکل است؟

مودی از طریق مراجعه به سامانه مودیان  در بخش کارپوشه ، درخواست استرداد خود را ثبت مینماید.

آثار مالیاتی مترتب بر صورتحساب هایی که در دوره های بعدی اصلاح میشوند، چگونه است ؟

درصورت  اصلاح، ابطال/برگشت از فروش  صورتحساب الکترونیکی در دورههای آتی، آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی  لحاظ میگردد.

قانون تسهیل تکالیف مودیان، چه مزایایی برای مودیان فراهم کرده است؟  

معاف کردن مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ؛ در صورتی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب تعیین شده در ماده 14 مکرر قانون باشد.

قابل قبول بودن صورتحساب هایی که تا پایان سال 1403 در سامانه مؤدیان صادر نشده است به استثناء مشمولین ماده 14 مکرر قانون.

امکان بخشودگی تا صد درصد 100جرائم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  تا پایان سال 1403   

ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه  اختصاصی توسط سازمان   

افزایش حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  از سه برابر به پنج برابر

 تکلیف خرید از مودیانی که مطابق قانون تسهیل الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند چیست؟

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که مطابق قانون تسهیل ،از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند؛ خرید های مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود. همچنین مصرفکنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده  18  این قانون نمیشوند .

در خصوص جرایم موضوع ماده  22  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  ،چنانچه عدم انجام تکالیف خارج از اختیار مودی باشد تکلیف چیست؟

چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون ،خارج از اختیار مودی باشد، سازمان  مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

اسناد مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی و نحوه اتصال به سامانه مودیان  از چه طریق قابل دسترس است؟

تمامی اسناد در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  در درگاه سازمان  امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، قابل بهره برداری میباشد. مودیان محترم مالیاتی پس از مطالعه اسناد مربوطه در صورت ابهام میتوانند، با شماره 1526 تماس حاصل نمایند.

بیشتر بخوانید:

دیدگاهی وجود ندارد، شما اولین دیدگاه را ایجاد کنید.

  • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
  • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
  • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


جدیدترین مطالب

محبوب ترین مطالب