خانه /

انواع کد خطاهای سامانه مودیان مالیاتی و آموزش رفع آنها

انواع کد خطاهای سامانه مودیان مالیاتی و آموزش رفع آنهاتصویر
تاریخ نگارش : 1402/11/25 توسط : تیم سامانه لیمو

احتمالا به وقت کار با سامانه مودیان مالیاتی با کد خطاهای مختلفی روبرو شدید که گاهی مشکل خاصی ایجاد نمیکنن و گاهی هم کاملا جلوی انجام کارهای ما رو میگیرن . اگر پیش از این مقاله ی ارور و خطاهای سامانه مودیان و راه برطرف کردن آن رو خونده باشید در اون مطلب هم سعی کردیم چندی از رایج ترین خطاها ، بعلاوه یک خطای نادر که شاید توی هیچ منبع فارسی دیگری هم در مورد علت ایجاد و نحوه رفع اون توضیحی موجود نیست رو به همراه راه و روش حل اون برای شما به ارمغان بیاریم . این بار و در این مطلب هم سعی میکنیم یک به یک تمامی کد خطاهای سامانه مودیان رو شرح بدیم و حتی الامکان به روش حل موثر اونها هم بپردازیم .

کد خطای 0104 در سامانه مودیان : این خطا به معنای مقدار فیلد نوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست. میباشد . علت این خطا هم معمولا به این خاطر رخ میدهد که در فیلد نوع صورتحساب مقدار صحیح وارد نکرده اید . در واقع صورتحساب‌های الکترونیکی به سه دسته صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم و صورتحساب الکترونیکی نوع سوم تقسیم بندی می‌شودالبته ، بروز این خطا با سیستمی شدن ورود آن در سامانه لیمو تقریبا غیر ممکن شده است.

کد خطای 0107 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

کد خطای 0108 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

کد خطای 0110 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

کد خطای 0012 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی بوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0128 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد روش تسویه ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0136 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد تعداد/مقدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0137 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ واحد از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0141 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ قبل از تخفیف از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0159 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0222 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0243 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ بعد از تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0224 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0259 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0125 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مجموع مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0126 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0227 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مجموع صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0229 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0259 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0129 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0144 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0145 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1105 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد سریال صورتحساب از نظر داده ای معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1111 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار از نظر داده ای معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1114 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد کد پستی خریدار از نظر داده ای معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1232 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مالیات موضوع ماده 17 از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1416 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد نوع پرواز در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1468 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1469 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد مجموع وزن خالص در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1470 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد مجموع ارزش ریالی در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1471 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد مجموع ارزش ارزی در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1135 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد واحد اندازه ­گیری از نظر داده ای معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1138 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد میزان ارز از نظر داده ای معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1452 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد اجرت ساخت در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1232 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد مالیات موضوع ماده 17 از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1453 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد سود فروشنده در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1454 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد حق ­العمل در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1455 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد جمع کل اجرت، حق ­العمل و سود در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1256 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد سهم نقدی از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1257 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد سهم ارزش افزوده از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 1472 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد وزن خالص در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1473 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد ارزش ریالی کالا در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1474 در سامانه مودیاناین خطا به معنای فیلد ارزش ارزی کالا در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است میباشد.

 کد خطای 1266 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 013805 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «میزان ارز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 014005 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «نرخ برابری ارز با ریال» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 017205 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «وزن خالص» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 017305 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 017405 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 011602 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار وارد شده در فیلد «نوع پرواز» جز مقادیر مجاز نیست میباشد.

 کد خطای 011605 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «نوع پرواز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 016806 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی» حداقل مقدار رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر یا برابر از 10000 باشد) میباشد.

 کد خطای 016905 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 017005 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ریالی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 017105 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ارزی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست) میباشد.

 کد خطای 010908 در سامانه مودیاناین خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» کوچکتر از حداقل طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداقل 14 باشد) میباشد.

 کد خطای 010507 در سامانه مودیاناین خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد) میباشد.

 کد خطای 010504 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است میباشد.

 کد خطای 010107 در سامانه مودیاناین خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 22 باشد) میباشد.

 کد خطای 010104 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است. میباشد.

 کد خطای 012004 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است میباشد.

 کد خطای 0333 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست میباشد.

 کد خطای 011107 در سامانه مودیاناین خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد) میباشد.

 کد خطای 0202 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.

 کد خطای 0301 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست. در این حال ابتدا کارپوشه را چک کنید میباشد.

 کد خطای 010802 در سامانه مودیاناین خطا به معنای در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است میباشد.

 کد خطای 0245 در سامانه مودیاناین خطا به معنای مقدار فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.

 

بیشتر بخوانید:

 

  • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
  • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
  • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


سلام کد خطای 017205 برای صورت حساب من نمایش داده میشه در حالی که مشکلی نداره احتمالا اشتباه شده. لطفا در اسرع وقت مشکل رو حل کنید. با تشکر

توسط: امیرحسین مهدی رضایی در: 08:48 1403/01/07

با سلام و احترام بابت انتخاب سامانه واسط لیمو - خطاهای دریافتی در سایت دارای موارد متعددی میباشند لطفاً با تماس با پشتیبانی سایت و یا در بخش گفتگوی سامانه واسط لیمو شماره صورتحساب خود را ارسال نمایید تا بررسی شود و شما را برای رفع خطا راهنمایی کنیم.

توسط: پشتیبانی سایت
در: 09:33 1403/01/08

جدیدترین مطالب

محبوب ترین مطالب