خانه /

دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی تیر 1403

دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی تیر 1403تصویر
تاریخ نگارش : 1402/11/27 توسط : تیم سامانه لیمو

آخرین تغییرات انجام شده در سند حاضر نسبت به ویرایش سند 67.RC_IITP.IS _V

جداول و بخش های مرتبط

عنوان تغییرات

ردیف

جدول شماره 1

 تغییر در فیلدهای جدول الگوهای صورتحساب الکترونیکی

 1

جدول شماره 2

تغییر در جدول جایگاه اقلام صورتحساب الکترونیکی- افزودن فیلد جدید

 2

ردیف 1 جدول شماره 46

اصلاح قاعده مربوط به فیلد اجرت ساخت

 3

جدول شماره 64

افزودن جدول قواعد مربوط به فیلد عیار

 4

بخش 3-8

اصلاح نمونه Json صورتحساب الکترونیکی ثبتی

 5

بخش 1-8

اصلاح در صورتحساب الکترونیکی نوع اول

 6

بخش 2-8

اصلاح در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

 7

بخش 41-7 

جدول شماره 43

افزودن قاعده شماره 7 به جدول قواعد مربوط به فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده

 8

 

فهرست مطالب 

1-هدف.... 9

2-دامنه یا محدوده سند.. 9

3- انواع صورتحساب الکترونیکی... 9

1-3 صورتحساب الکترونیکی نوع اول.. 9

2-3 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم. 9

3-3 صورتحساب الکترونیکی نوع سوم. 9

4-3 صورتحساب غیر الکترونیکی -کاغذی- 9

4- الگوهای صورتحساب الکترونیکی... 9

5-موضوع صورتحساب الکترونیکی... 11

1-5 صورتحساب اصلی فروش.... 12

2-5 صورتحساب الکترونیکی اصلاحی.. 12

3-5 صورتحساب الکترونیکی ابطالی... 13

4-5 صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش.... 14

6- اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی... 14

7- قواعد مرتبط با اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی... 20

1-7 شماره منحصر به فرد مالیاتی... 20

2-7 تاریخ و زمان صدور صورتحساب -میلادی- 21

3-7 تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب -میلادی- 22

4-7 نوع صورتحساب... 23

5-7 سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی... 24

6-7 شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع. 25

7-7 الگوی صورتحساب... 27

8-7 موضوع صورتحساب... 28

9-7 اطلاعات خریدار و فروشنده. 29

10-7 شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی.... 32

11-7 تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی.... 34

12-7 شماره اشتراک/ شناسه قبض بهرهبردار. 35

13-7 مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف... 35

14-7 مجموع تخفیفات... 36

15-7 مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف... 37

16-7 مجموع مالیات بر ارزش افزوده. 37

17-7 مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی... 38

18-7 مجموع صورتحساب... 38

19-7 مجموع وزن خالص.... 39

20-7 مجموع ارزش ریالی... 40

21-7 مجموع ارزش ارزی.. 41

22-7 روش تسویه. 42

23-7 مبلغ پرداختی نقدی.. 42

24-7 مبلغ نسیه. 43

25-7 مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت... 45

26-7 مالیات موضوع ماده 17. 45

27-7 شناسه کالا/خدمت... 46

28-7 شرح کالا/خدمت... 48

29-7 تعداد/مقدار. 48

30-7 واحد اندازهگیری.. 49

31-7 وزن خالص.... 49

32-7 مبلغ واحد.. 51

33-7 میزان ارز. 52

34-7 نوع ارز. 52

35-7 نرخ برابری ارز با ریال.. 53

36-7 ارزش ریالی کالا. 54

37-7 ارزش ارزی کالا.. 55

38-7         قبل از تخفیف... 57

39-7         تخفیف... 58

40-7         بعد از تخفیف... 59

41-7 نرخ مالیات بر ارزش افزوده. 61

42-7 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده. 62

43-7 سایر مالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی... 63

44-7 اجرت ساخت... 67

45-7 سود فروشنده. 68

46-7 حقالعمل.. 69

47-7 جمع کل اجرت، حقالعمل و سود. 70

48-7 سهم نقدی از پرداخت... 71

49-7 سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت... 72

50-7 شناسه یکتای ثبت قرارداد حقالعمل کاری.. 73

51-7 مبلغ کل کالا/خدمت... 73

52- 7 شماره سوییچ پرداخت... 75

53-7 شماره پذیرنده فروشگاهی.. 76

54-7 شماره پایانه. 76

55-7 روش پرداخت... 77

56-7 شماره پیگیری/ شماره مرجع. 77

57-7 شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب... 78

58-7 شماره/ شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب... 78

59-7 تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب... 79

60-7 مبلغ پرداختی... 80

61-7 تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد فروش ارز. 81

62-7 عیار. 82

8-پیوستها. 84

1-8 صورتحساب الکترونیکی نوع اول.. 84

2-8 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم. 86

3-8 نمونه Json صورتحساب الکترونیکی ثبتی... 87

9-اسناد مرجع.. 89

 

فهرست جداول  

جدول شماره 1 – الگوهای صورتحساب الکترونیکی 11

جدول شماره 2- جایگاه اقلام صورتحساب الکترونیکی  

جدول شماره 3- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی 20

جدول شماره 4- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب -میلادی-21

جدول شماره 5- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب -میلادی-22

جدول شماره 6- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نوع صورتحساب 23

جدول شماره 7- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی 24

جدول شماره 8- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع 25

جدول شماره 9- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد الگوی صورتحساب 26

جدول شماره 10- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد موضوع صورتحساب 27

جدول شماره 11- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد اطلاعات خریدار وفروشنده 28

جدول شماره 12- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی 31

جدول شماره 13- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی 32

جدول شماره 14- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار 33

جدول شماره 15- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف 33

جدول شماره 16- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع تخفیفات 34

جدول شماره 17- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف 35

جدول شماره 18- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مالیات بر ارزش افزوده 35

جدول شماره 19- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی 36

جدول شماره 20- قواعد کنترلی اقلام اختصاصی فیلد مجموع صورتحساب 36

جدول شماره 21- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع وزن خالص 37

جدول شماره 22- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع ارزش ریالی 38

جدول شماره 23- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع ارزش ارزی 39

جدول شماره 24- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه 40

جدول شماره 25- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ پرداختی نقدی 41

جدول شماره 26- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ  نسیه 42

جدول شماره 27- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت 43

جدول شماره 28- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مالیات موضوع ماده 17 44

جدول شماره 29- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه کالا/ خدمت 45

جدول شماره 30- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شرح کالا/خدمت 46

جدول شماره 31- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تعداد/مقدار 46

جدول شماره 32- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد واحد اندازه گیری 47

جدول شماره 33- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد وزن خالص 48

جدول شماره 34- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ واحد 49

جدول شماره 35- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد میزان ارز 50

جدول شماره 36- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نوع ارز 51

جدول شماره 37- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ برابری ارز با ریال 52

جدول شماره 38- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد ارزش ریالی کالا 53

جدول شماره 39- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد ارزش ارزی کالا 54

جدول شماره 40- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ قبل از تخفیف 55

جدول شماره 41- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ تخفیف 56

جدول شماره 42- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ بعد از تخفیف 57

جدول شماره 43- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 58

جدول شماره 44- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 59

جدول شماره 45- قواعد کنترلی اختصاصی سایر مالیات وعوارض و سایروجوه قانونی 60

جدول شماره 46- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد اجرت ساخت 63

جدول شماره 47- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سود فروشنده 64

جدول شماره 48- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد حق العمل 65

جدول شماره 49- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد جمع کل اجرت، حق العمل و سود 66

جدول شماره 50- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سهم نقدی از پرداخت 67

جدول شماره 51- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت 68

جدول شماره 52- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری 69

جدول شماره 53- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ کل کالا/خدمت 70

جدول شماره 54- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره سوییچ پرداخت 71

جدول شماره 55- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پذیرنده فروشگاهی 72

جدول شماره 56- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پایانه 72

جدول شماره 57- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش پرداخت 73

جدول شماره 58- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پیگیری/ شماره مرجع 73

جدول شماره 59- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب 74

جدول شماره 60- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره/ شناسه ملی/  کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب 75

جدول شماره 61- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ وزمان پرداخت صورتحساب 76

جدول شماره 62- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ پرداختی 77

جدول شماره 63- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد فروش ارز 78

جدول شماره 64- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد عیار 79

 

-هدف 

در راستای پیادهسازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و جمعآوری صورتحسابهای الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحسابهای الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا، قالب و الزامات مورد نظر سازمان در این سند تبیین شده است. سند حاضر به بیان اقلام ،چارچوبهای فنی و چگونگی صدور   صورتحسابهای الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان میپردازد.

2-دامنه یا محدوده سند 

 مودیان مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان.

 شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی.

3- انواع صورتحساب الکترونیکی

1-3 صورتحساب الکترونیکی نوع اول[1] 

در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت میگردد. این اطلاعات شامل: نوع فروش[2]، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا/خدمت میباشد.

با توجه به اینکه در این نوع از صورتحسابهای الکترونیکی، اطلاعات هویتی خریدار درج میشود، صورتحساب پس از صدور و ثبت در سامانه مودیان، اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه، بر اساس شماره اقتصادی در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی برای ایشان محسوب خواهد گردید[3].

2-3 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم[4]

صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده و کالا/خدمت در این نوع از صورتحساب، ثبت اطلاعات خریدار اختیاری بوده واز بابت این صورتحساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد.

3-3 صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده -مودی- پذیرفته میشوند، میباشند. در این نوع از صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده -شماره سوییچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه-، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد[5]. شایان ذکر است، این نوع از صورتحساب الکترونیکی  نیز دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی می باشد.

4-3 صورتحساب غیر الکترونیکی -کاغذی-

این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوطه امکان صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه میشود1.

4- الگوهای صورتحساب الکترونیکی

بر اساس معاملات و فعالیتهای مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی[6] برای صورتحسابهای الکترونیکی مطابق جدول شماره 1 متصور میباشد. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها میباشد. شایان ذکر است، صورتحسابهای الکترونیکی صرفا شامل اقلام مذکور  بوده و اقلام دیگری را شامل نمیشود.

 


[1] نمونه صورتحساب الکترونیکی نوع اول در پیوست شماره 1-8 

[2] بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حقالعمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما، بارنامه

[3] اصلاحیه مواد- 1-، -2-، -7- و- 8- آییننامه اجرایی موضوع ماده- 95- قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 22/01/1401

[4] نمونه صورتحساب الکترونیکی نوع دوم در پیوست شماره 2-8 

[5] اصلاحیه مواد- 1-، -2-، -7- و- 8- آییننامه اجرایی موضوع ماده- 95- قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 22/01/1401

[6] جزئیات قانونی این الگوها در آییننامه اجرایی موضوع ماده -95- قانون مالیاتهای مستقیم و براساس بند -ث- ماده -1-  قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد. 

 

جدول شماره 1 – الگوهای صورتحساب الکترونیکی

 

 

 

انواع صورتحساب

 

الکترونیکی نوع سوم

الکترونیکی نوع دوم

 

الکترونیکی نوع اول

نام فیلد

 

الگوی سوم

-صورت حساب طلا، جواهر و پلاتین-

الگوی اول -فروش-

الگوی هفتم -صادرات-

الگوی ششم -بلیط هواپیما-

الگوی پنجم -قبوض خدماتی-

الگوی چهارم -قرارداد  پیمانکاری-

الگوی سوم

-صورت حساب طلا، جواهر و پلاتین-

الگوی دوم -فروش ارز-

الگوی اول -فروش-

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

شماره منحصر به فرد مالیاتی

1

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

تاریخ و زمان صدور صورتحساب -میلادی-

2

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب -میلادی-

3

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

نوع صورتحساب

4

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی

5

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع

6

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

الگوی صورتحساب

7

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

موضوع صورتحساب

8

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

شماره اقتصادی فروشنده

9

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

نوع شخص خریدار

10

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

در شرایط خاص اجباری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

در شرایط خاص اجباری

اختیاری

شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار

11

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

شماره اقتصادی خریدار

12

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

کد شعبه فروشنده

13

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

کد پستی خریدار

14

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

کد شعبه خریدار

15

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

نوع پرواز

16

ignore

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

ignore

شماره گذرنامه خریدار

17

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

شماره پروانه گمرکی

18

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

کد گمرک محل اظهار فروشنده

19

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی

20

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی

21

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده

22

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

شماره اشتراک /شناسه قبض بهره بردار

23

ignore

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع مبلغ  قبل از کسر تخفیف

24

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

مجموع تخفیفات

25

ignore

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع مبلغ  پس از کسر تخفیف

26

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع مالیات بر ارزش افزوده

27

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

28

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مجموع صورتحساب

29

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

مجموع وزن خالص

30

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

مجموع ارزش ریالی

31

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

مجموع ارزش ارزی

32

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

روش تسویه

33

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

مبلغ پرداختی نقدی

34

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

ignore

در شرایط خاص اجباری

مبلغ  نسیه

35

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

36

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

مالیات موضوع ماده 17

37

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

شناسه کالا/خدمت

38

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شرح کالا/ خدمت

39

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

تعداد/مقدار

40

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

واحد اندازه گیری

41

ignore

ignore

ignore

در شرایط خاص اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

وزن خالص

42

ignore

اجباری

اجباری

اختیاری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

مبلغ واحد

43

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

میزان ارز

44

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

نوع ارز

45

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اجباری

اختیاری

نرخ برابری ارز با ریال

46

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ارزش ریالی کالا

47

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ارزش ارزی کالا

48

ignore

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ قبل از تخفیف

49

ignore

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ تخفیف

50

ignore

اجباری

اجباری

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ بعد از تخفیف

51

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

52

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

53

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

موضوع سایر مالیات و عوارض

54

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

نرخ  سایر  مالیات و عوارض

55

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

مبلغ  سایر  مالیات و عوارض

56

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

موضوع سایر وجوه قانونی

57

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

نرخ سایر وجوه قانونی

58

ignore

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

در شرایط خاص اجباری

مبلغ سایر وجوه قانونی

59

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

اجرت ساخت

60

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

سود فروشنده

61

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

حق العمل

62

ignore

اجباری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

ignore

جمع کل اجرت، حق العمل و سود

63

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

سهم نقدی از پرداخت

64

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

65

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری

66

ignore

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

اجباری

مبلغ کل کالا/خدمت

67

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره سوئیچ پرداخت

68

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره پذیرنده فروشگاهی

69

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره پایانه

70

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

روش پرداخت

71

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره پیگیری/شماره مرجع

72

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب

73

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

شماره/شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب

74

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

تاریخ و زمان پرداخت

75

اجباری

اختیاری

اختیاری

ignore

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

مبلغ پرداختی

76

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اجباری

ignore

تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد

77

ignore

اختیاری

ignore

ignore

ignore

ignore

ignore

اختیاری

ignore

ignore

عیار

78

اجباری: وجود مقدار برای این فیلد در الگو الزامی است.

اختیاری: وجود یا عدم وجود مقدار برای این فیلد مانعی برای صدور صورتحساب ایجاد نمی کند.

در شرایط خاص اجباری: بر اساس قواعد و شرایط حاکم وجود مقدار برای این فیلد الزامی می شود.

  ignore: وجود یا عدم وجود مقدار برای این فیلد تفاوتی ایجاد نمی کند و ثبت آن الزامی نیست و مقدار ثبت شده برای این فیلد  توسط سامانه دریافت نمی شود.                           

5-موضوع صورتحساب الکترونیکی

اصطلاحات مورد استفاده در این بخش عبارتند از:

صورتحساب مرجع: صورتحساب اصلی فروش با هر وضعیت -تایید/رد/عدم نیاز به واکنش- و یا هر صورتحساب اصلاحی/ برگشت از فروش-تایید شده/ عدم نیاز به واکنش- است.

صورتحساب ارجاعی:  صورتحساب با موضوع اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی است.

نکات:

 • امکان اصلاح اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار[1]، شناسه کالا/خدمت، نوع و الگوی صورتحساب در هیچ یک از موضوعات صورتحسابها وجود ندارد.

 • به صورت همزمان امکان استفاده از یک صورتحساب مرجع در صورتحساب اصلاحی و یا برگشت از فروش ابطال نشده وجود ندارد.

 • هر صورتحساب فقط میتواند به عنوان مرجع یک صورتحساب ابطالی قرار گیرد.

1-5 صورتحساب اصلی فروش

اولین صورتحساب الکترونیکی که با انجام هر معامله صادر و درسامانه مودیان ثبت میشود، صورتحساب اصلی فروش نامیده میشود.

2-5 صورتحساب الکترونیکی اصلاحی

چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیراز اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب جدید -اصلاحی-که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی -مرجع- بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید. 

 


[1] شماره اقتصادی، شناسه ملی/ شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار، کد شعبه خریدار و کد پستی خریدار، شماره اشتراک/شناسه قبض بهرهبردار.

توجه به نکات  زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی اصلاحی ضروری است:

 1. نوع و الگوی صورتحساب  ،اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار[1]، شناسه کالا/خدمت غیر قابل اصلاح بوده و برای اصلاح آنها میبایست صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.

 2. برای اصلاح تعداد/ مقدار هر ردیف کالا/خدمت:

  1. در صورت افزایش، برای تعداد/مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید-اصلی-، میتوان صورتحساب اصلاحی نیز صادر نمود.-امکان افزودن شناسه کالا/خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود ندارد-.

  2. در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش، صورتحساب اصلاحی نیز میتوان صادر نمود.-تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورتحساب اصلی از این قابلیت میتوان برای اصلاح استفاده نمود.-

 3. صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند حاضر[2] امکانپذیر است. بدیهی است، آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد میبایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.

 4. اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب اصلاحی/برگشت از فروش، مرجع حتما باید در یکی از وضعیتهای -تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش- باشد.

3-5 صورتحساب الکترونیکی ابطالی

نوعی صورتحساب الکترونیکی است، چنانچه پس از صدور صورتحساب-اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش- شرط/شروط زیر برقرار باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛  

 1. تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.

 2. بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع .

 3. احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.

 4. اشتباه در ثبت تاریخ معامله[3].

لازم به ذکر است، در صورتحساب الکترونیکی ابطالی نوع و الگوی صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت موجود در بدنه[4] صورتحساب، از صورتحساب مرجع واکشی شده و لزومی به درج آنها در فایل  جیسون[5] صورتحساب ابطالی نمیباشد.

توجه به نکات  زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی ابطالی ضروری است:

 1. روی صورتحساب "مرجع با هر وضعیت" و یا "ارجاعی با وضعیت در انتظار واکنش" میتوان صورتحساب ابطالی صادر نمود. لازم به ذکر است:

  1. امکان صدور صورتحساب ابطالی روی صورتحساب مرجع در صورتی میسر است که صورتحساب ارجاعی آن در وضعیت در انتظار واکنش/رد شده باشد.

  2. چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده و از آن نمیتوان مجددا به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.

 2. امکان استفاده از صورتحساب الکترونیکی ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.

 3. در صورتیکه صورتحساب مرجع از طریق صورتحساب ابطالی باطل شود، صورتحسابهای اصلاحی/برگشت از فروش تایید نشده آن -در صورت وجود- باطل میشوند.

4-5 صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی -اصلی/اصلاحی- بخشی از کالا/خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام مینماید. صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا/خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

 1. اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار1  غیر قابل اصلاح می باشد.

 2. تعداد/ مقدار یا ردیف کالا/خدمت میبایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.

 3. در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد میبایست صورتحساب ابطالی صادر شود .

 4. مبالغ مربوط به کالا/خدمت در صورتحساب برگشت از فروش نسبت به صورتحساب اصلی نمیتواند تغییر یابد.  

6- اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی

هر صورتحساب الکترونیکی حسب مورد از چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده که جایگاه هریک از اقلام اطلاعاتی در جدول شماره 2  تبیین گردیده است که در قالب فایل متنی2 پیوست شماره 4-8 صادر و در سامانه مودیان ثبت میگردد. 

 • سرآمد3 

 • بدنه4

 • اطلاعات پرداخت5

 • اطلاعات تکمیلی6 -فیلدهای این بخش متعاقبا بنابه نیاز اعلام خواهد شد-.

 


[1] شماره اقتصادی، شناسه ملی/ شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار، کد شعبه خریدار و کد پستی خریدار، شماره اشتراک/شناسه قبض بهرهبردار.

[2] ردیف 7 از جدول شماره 8.

[3] منظور از تاریخ معامله، تاریخ درج شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب و فیلد تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب-در صورتی که درج آن اجباری باشد-  است.  

[4] Body

[5] JSON -Java Script Object Notation-

 

Json

 سرآمد

 قرارگیری

شماره منحصر به فرد مالیاتی  صورتحساب مرجع

6

irtaxid

inp

 سرآمد

 

 الگوی صورتحساب

7

ins

 سرآمد

 

 موضوع صورتحساب

8

tins

 سرآمد

 

 شماره اقتصادی فروشنده

9

tob

 سرآمد

 

 نوع شخص خریدار

10

bid

 سرآمد

 

شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت  مدنی/کد فراگیر

11

tinb

 سرآمد

 

 شماره اقتصادی خریدار

12

sbc

 سرآمد

 

 کد شعبه فروشنده

13

bpc

 سرآمد

 

 کد پستی خریدار

14

bbc

 سرآمد

 

 کد شعبه خریدار

15

ft

 سرآمد

 

 نوع پرواز

16

bpn

 سرآمد

 

 شماره گذرنامه خریدار

17

scln

 سرآمد

 

 شماره پروانه گمرکی

18

scc

 سرآمد

 

 کد گمرک محل اظهار فروشنده

19

cdcn

 سرآمد

 

 شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی

20

cdcd

 سرآمد

 

 تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی

21

crn

 سرآمد

 

 شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده

22

billid

 سرآمد

 

شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار 

23

tprdis

 سرآمد

 

 مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف

24

tdis

 سرآمد

 

 مجموع تخفیفات

25

tadis

 سرآمد

 

 مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف

26

tvam

 سرآمد

 

 مجموع مالیات بر ارزش افزوده

27

todam

 سرآمد

 

مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه  قانونی

28

tbill

 سرآمد

 

 مجموع صورتحساب

29

tonw

 سرآمد

 

 مجموع وزن خالص

30

torv

 سرآمد

 

 مجموع ارزش ریالی

31

tocv

 سرآمد

 

 مجموع ارزش ارزی

32

 

Json

 سرآمد

 قرارگیری

 روش تسویه

33

setm

cap

 سرآمد

 

 مبلغ پرداختی نقدی

34

insp

 سرآمد

 

 مبلغ نسیه

35

tvop

 سرآمد

 

مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از  پرداخت

36

tax17

 سرآمد

 

 مالیات موضوع ماده 17

37

sstid

 بدنه

 

 شناسه کالا/خدمت

38

sstt

 بدنه

 

 شرح کالا/خدمت

39

am

 بدنه

 

 تعداد/مقدار

40

mu

 بدنه

 

 واحد اندازهگیری

41

nw

 بدنه

 

 وزن خالص

42

fee

 بدنه

 

 مبلغ واحد

43

cfee

 بدنه

 

 میزان ارز

44

cut

 بدنه

 

 نوع ارز

45

exr

 بدنه

 

 نرخ برابری ارز با ریال

46

ssrv

 بدنه

 

 ارزش ریالی کالا

47

sscv

 بدنه

 

 ارزش ارزی کالا

48

prdis

 بدنه

 

 مبلغ قبل از تخفیف

49

dis

 بدنه

 

 مبلغ تخفیف

50

adis

 بدنه

 

 مبلغ بعد از تخفیف

51

vra

 بدنه

 

 نرخ مالیات بر ارزشافزوده

52

vam

 بدنه

 

 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

53

odt

 بدنه

 

 موضوع سایرمالیات و عوارض

54

odr

 بدنه

 

 نرخ سایرمالیات و عوارض

55

odam

 بدنه

 

 مبلغ سایرمالیات و عوارض

56

olt

 بدنه

 

 موضوع سایر وجوه قانونی

57

olr

 بدنه

 

 نرخ سایر وجوه قانونی

58

olam

 بدنه

 

 مبلغ سایر وجوه قانونی

59

consfee

 بدنه

 

 اجرت ساخت

60

spro

 بدنه

 

 سود فروشنده

61

Json

 قرارگیری

 بدنه

 حقالعمل

62

bros

tcpbs

 بدنه

 جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

63

cop

 بدنه

 سهم نقدی از پرداخت

64

vop

 بدنه

 سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

65

bsrn

 بدنه

شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل  کاری

66

tsstam

 بدنه

 مبلغ کل کالا/خدمت

67

iinn

 اطلاعات پرداخت

 شماره سوییچ پرداخت

68

acn

 اطلاعات پرداخت

 شماره پذیرنده فروشگاهی

69

trmn

 اطلاعات پرداخت

 شماره پایانه

70

pmt

 اطلاعات پرداخت

 روش پرداخت

71

trn

 اطلاعات پرداخت

 شماره پیگیری/شماره مرجع

72

pcn

 اطلاعات پرداخت

شماره کارت پرداخت کننده  صورتحساب

73

pid

 اطلاعات پرداخت

شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیر  ایرانی پرداخت کننده صورتحساب

74

pdt

 اطلاعات پرداخت

 تاریخ و زمان پرداخت

75

pv

 اطلاعات پرداخت

 مبلغ پرداختی

76

pspd

 بدنه

تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد  فروش ارز

77

cui

 بدنه

 عیار

78

 قاعده کلی: 

 1. تمامی مقادیر ریالی به جز فیلد مبلغ واحد میبایست، با احتساب 0 رقم اعشار -روش قطع کردن- و نیز تمامی مقادیر ارزی میبایست با احتساب 4 رقم اعشار-روش قطع کردن- محاسبه و در صورتحساب رعایت گردد.

 2. هر قلم اطلاعاتی در صورتحساب الکترونیکی حسب مورد میتواند دارای یکی از وضعیت های زیر باشد:

 1. اجباری: وجود مقدار برای این فیلد در الگو الزامی است و در صورت ثبت اشتباه در صورتحساب، ضمن ارسال خطا به صادرکننده، منجر به رد صورتحساب میشود.

 2. اختیاری: وجود یا عدم وجود مقدار برای این فیلد مانعی برای صدور صورتحساب ایجاد نمی-کند و در صورت ثبت اشتباه در صورتحساب، ضمن ارسال هشدار به صادرکننده ،مقدار صحیح آن توسط سامانه در کارپوشه به مودی نمایش داده میشود.

 3. در شرایط خاص اجباری: براساس قواعد و شرایط حاکم وجود مقدار برای این فیلد الزامی میشود.

 4. خارج از الگو[1]: وجود یا عدم وجود مقدار برای این فیلد تفاوتی ایجاد نمیکند و ثبت آن الزامی نیست و مقدار ثبت شده برای این فیلد توسط سامانه دریافت نمیشود.

3- رعایت قواعد دادهای مندرج در سند حاضر برای تمامی فیلدهای دارای وضعیت "اجباری، در شرایط خاص اجباری، اختیاری و خارج از الگو " ضروری بوده و در غیر اینصورت منجر به رد صورتحساب صادره میشود.

 

 


[1] ignore

 

7- قواعد مرتبط با اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی

1-7 شماره منحصر به فرد مالیاتی

جدول شماره 3- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی

تعریف

شمارهای شامل بیست و دو کاراکتر و دارای چهار بخش است: شناسه حافظه مالیاتی -شش کاراکتر-، تاریخ صورتحساب -پنج کاراکتر-، سریال صورتحساب -ده کاراکتر- و ارقام کنترلی -یک کاراکتر- که به هر صورتحساب اختصاص داده میشود.

جزئیات آن در آخرین نسخه سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی[1] ذکر شدهاست که از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی به نشانی intamedia.ir قابل دسترس میباشد .

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 taxid

  22

رشته[2]

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

شماره منحصر به فرد مالیاتی  باید یکتا و غیرتکراری  بوده و از سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی تبعیت نماید.

 1

مهم

صورتحساب بدون شماره منحصر به فرد مالیاتی فاقد اعتبار است.

 2

2-7 تاریخ و زمان صدور صورتحساب -میلادی-

جدول شماره 4- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب -میلادی-

تعریف

تاریخ و زمان وقوع رویداد مالی است که بر اساس آن رویداد مالی، صورتحساب توسط فروشنده صادر شدهاست.  

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 indatim

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 13، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این تاریخ بر اساس زمان سیستم، به صورت میلادی، در قالب ساعت یونیکس[3] و با دقت میلیثانیه محاسبه میشود.

 1

مهم

ثبت تاریخ و زمان صدور صورتحساب برای هر صورتحساب صادره الزامی است.

 2

مهم

تاریخ و زمان صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش، باید از تاریخ و زمان صدور صورتحساب اصلی بزرگتر باشد. -اولویت بررسی تاریخ سپس زمان است-

 3

مهم

رعایت بازههای زمانی مجاز صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش ابلاغ شده از سوی سازمان، الزامی است.

 4

مهم

فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد.

 5

مهم

تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان حال نباید بزرگتر باشد. -اولویت بررسی تاریخ سپس زمان است-

 6

مهم

تاریخ و زمان صدور صورتحساب میبایست، با تاریخ موجود در شماره منحصر به فرد مالیاتی یکسان باشد.

 7

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات ،تاریخ و زمان صدور صورتحساب میبایست برابر و یا بزرگتر از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی  باشد.

 8

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی قبوض خدماتی، تاریخ و زمان صدور صورتحساب ،تاریخ صدور آن توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات است.

 9

 

3-7 تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب -میلادی-

جدول شماره 5- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب -میلادی-

تعریف

در موارد استثنا، از قبیل: صورتحسابهای صادر شده بر اساس مواد-9- و -12- قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، تاریخ ثبت صورتحساب در کارپوشه، زمان ایجادصورتحساب و تاریخ معامله، مطابق گزارشات اعلامی به مودی در کارپوشه زمان صدور صورتحساب خواهد بود.  

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

در شرایط خاص اجباری

 Indati2m

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 13، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

ثبت این فیلد تنها در موارد استثنا از قبیل: صورتحسابهای صادر شده بر اساس مواد-9- و -12- قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، ضرورت دارد.

 1

مهم

این تاریخ بر اساس زمان سیستم، به صورت میلادی، در قالب ساعت یونیکس و با دقت میلیثانیه محاسبه میشود.

 2

مهم

تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب از تاریخ و زمان حال نباید بزرگتر باشد.

-اولویت بررسی تاریخ سپس زمان است-

 3

 4-7 نوع صورتحساب

جدول شماره 6- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نوع صورتحساب

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 inty

  1

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

نوع صورتحساب شامل:صورتحساب الکترونیکی نوع اول1، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم 2،  صورتحساب الکترونیکی نوع سوم 3  است.

 1

مهم

در صورتی که صورتحساب از نوع دوم باشد، ثبت اطلاعات مربوط به خریدار، الزامی نیست و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی میشود. [4]

 2

مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی نوع سوم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب توسط شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت انجام میشود.

 3

مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی نوع سوم، ثبت فیلد مبلغ پرداختی نقدی، شماره سوئیچ پرداخت، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه ،شماره پیگیری و تاریخ و زمان پرداخت الزامی است.

 4

مهم

اگر صورتحساب از نوع سوم مربوط به مصرفکننده نهایی باشد ،صرفا درج اقلام مرتبط با سرجمع فروش و مالیات ضروری است.

 5

5-7 سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی

جدول شماره 7- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی

تعریف

مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره مالیاتی است که مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی منحصر به فرد میباشد. این مقدار به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی متفاوت و به صورت صعودی و غیر تکراری تولید میشود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اختیاری

 inno

 [5] 10

رشته

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی باید براساس آخرین نسخه سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی[6]  تولید شود که از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی به نشانی intamedia.ir قابل دسترس میباشد.

 1

مهم

سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی میبایست صعودی و غیر تکراری باشد.

 2

6-7 شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع

جدول شماره 8- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع

تعریف

همان شماره مالیاتی صورتحسابی است که در صورتحساب اصلاحی، ابطالی و یا برگشت از فروش به عنوان مرجع باید به آن اشاره شود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری 

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

در شرایط خاص اجباری

 irtaxid

  22

رشته

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

تنها در صورتی که صورتحساب ارسالی با موضوع اصلاحی، ابطالی و یا برگشت از فروش باشد، ثبت این فیلد الزامی است

 1

مهم

در صورتی که صورتحساب با موضوع : اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش باشد، وجود شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع برای صورتحساب، الزامی است.

 2

مهم

در صورتی که صورتحساب با موضوع : اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش باشد، ضروری است شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع معتبر باشد.-صورتحساب با این شماره قبلا صادر شده باشد- 

 3

مهم

از هر شماره منحصر به فرد مالیاتی نمیتوان به عنوان شماره مرجع در صورتحسابهای اصلاحی و برگشت از فروش به صورت همزمان استفاده نمود.

 4

مهم

رعایت بازههای زمانی مجاز جهت صدور صورتحساب با موضوع:اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش ابلاغ شده از سوی سازمان، الزامی است.

 5

مهم

در صورتحساب با موضوع :اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش، میبایست تاریخ صورتحساب حتما بعد از تاریخ صورتحساب مرجع باشد. -اولویت بررسی تاریخ سپس زمان است.-

 6

مهم

امکان استفاده از صورتحساب ابطالی به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وجود ندارد.

 7

 

مهم

در صورتحساب با موضوع: اصلاحی و برگشت از فروش، چنانچه هنوز وضعیت تایید صورتحساب مرجع مشخص نشده باشد، امکان استفاده از آن به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وجود ندارد.

 8

مهم

در صورتحساب با موضوع :اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش، میبایست، کارپوشه صادرکننده صورتحساب با کارپوشه ثبتکننده صورتحساب مرجع یکسان باشد.

 9

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، چنانچه همه یا بخشی از اقلام صادراتی مرجوع شده ولی صادرکننده برای آن صورتحساب اصلاحی صادر ننماید ،مشمول جرائم موضوع ماده -9- قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد شد.

 10

 7-7 الگوی صورتحساب

جدول شماره 9- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد الگوی صورتحساب

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 inp

حداکثر 2

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول عبارتند از:  الگوی اول -فروش- 1، الگوی دوم -فروش ارز- 2، الگوی سوم -صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین- 3، الگوی چهارم -قرارداد پیمانکاری-4، الگوی پنجم -قبوض خدماتی- 5، الگوی ششم -بلیط هواپیما-6 و الگوی هفتم -صادرات-7.

 1

مهم

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم عبارتند از:  الگوی اول -فروش- 1، و الگوی سوم -صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین- 3.

 2

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما ثبت فیلد نوع پرواز الزامی است.

 3

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی قرارداد پیمانکاری، جهت برقراری ارتباط بین صورتحساب الکترونیکی با قرارداد، ثبت فیلد شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده الزامی است.

 4

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، نیازی به درج اطلاعات خریدار نیست.

 5

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، جهت بهرهمندی از معافیت نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی میبایست تناظر یک به یک رعایت شود و به ازای هر اظهارنامه گمرکی، صورتحساب الکترونیکی صادر و در سامانه مودیان ثبت گردد .

 6

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین ثبت فیلد اجرت ساخت ،سود فروشنده، حقالعمل و جمع کل اجرت، حقالعمل و سود الزامی است.

 7

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، چنانچه صورتحساب صادره با اطلاعات اظهارنامه گمرکی مربوطه مطابقت نداشته باشد، مودی کم اظهاری نموده باشد ،صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده -9- قانون پایانههای فروشگاهی خواهد بود.

 8

 مهم

صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، مختص مبادلات ارزی واحدهای صرافی و دارای مجوز مبادله ارز می باشد. 

 9

 

8-7 موضوع صورتحساب

جدول شماره 10- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد موضوع صورتحساب

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 ins

  1

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

موضوع صورتحساب الکترونیکی در همه انواع و الگوها به استثنای الگوی صادرات شامل: اصلی 1، اصلاحی 2، ابطالی 3 و برگشت از فروش 4 میباشد .در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات موضوع صورتحساب شامل: اصلی 1، اصلاحی 2، ابطالی 3 است.

 1

مهم

در مورد صورتحسابهای با موضوع ابطالی، فیلدهای نوع و الگوی صورتحساب دارای وضعیت خارج از الگو خواهند بود.

 2

 

مهم

در مورد صورتحسابهای با موضوع اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش کلیه اطلاعات مربوط به خریدار1  خارج از الگو خواهند بود.

 3

مهم

در مورد صورتحسابهای با الگوی قبوض خدماتی با موضوع اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش، فیلد شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار دارای وضعیت خارج از الگو خواهند بود.

 4

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات و با موضوع اصلاحی و ابطالی، تاریخ و زمان صدور صورتحساب اصلاحی/ابطالی میبایست از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی بزرگتر و یا مساوی آن باشد.

 5

 9-7 اطلاعات خریدار و فروشنده

جدول شماره 11- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد اطلاعات خریدار وفروشنده

 

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

 

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

عنوان فیلد

اجباری

 tins

حسب مورد 11 و 14

رشته عددی2

شماره اقتصادی فروشنده

در شرایط خاص اجباری

 tinb

حسب مورد 11 و 14

رشته عددی

شماره اقتصادی خریدار

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 tob

 1

عددی

نوع شخص

خریدار

اختیاری

 sbc

 4

رشته عددی

کد شعبه فروشنده

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 bid

شناسه ملی: 11 شماره ملی: 10 شناسه مشارکت مدنی: 11 کد فراگیر اتباع غیرایرانی: 12

رشته عددی

شناسه ملی/ شماره ملی /

شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر

 1. شماره اقتصادی، شناسه ملی/ شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار، کد شعبه خریدار و کد پستی خریدار، شماره اشتراک/شناسه قبض بهرهبردار.

 2. اعداد 0 تا 9

 

 

 

 

 

 

اتباع غیرایرانی خریدار

اختیاری

 bpc

 10

رشته عددی

کد پستی خریدار

اختیاری

 bbc

 4

رشته عددی

کد شعبه  خریدار

اختیاری

 bpn

 9

رشته

شماره گذرنامه خریدار

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 ft

 1

عددی

نوع پرواز

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 scln

حداکثر 14

رشته عددی

شماره پروانه گمرکی  

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 scc

 5

رشته عددی

کد گمرک محل اظهار فروشنده

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 crn

حداکثر 12

رشته عددی

شناسه یکتای ثبت

قرارداد فروشنده

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

ثبت شماره اقتصادی برای فروشنده الزامی است و مقدار ثبت شده میبایست با اطلاعات شماره اقتصادی مودی مطابقت داشته باشد.

 1

مهم

در صورتی که  صورتحساب از نوع اول -صادرات-، دوم و یا سوم باشد، ثبت اطلاعات مربوط به خریدار، الزامی نیست.

 2

مهم

نوع شخص باید مطابق اطلاعات ثبت نام الکترونیک و شامل :حقیقی 1، حقوقی

2، مشارکت مدنی 3، اتباع غیر ایرانی  4،  باشد.

 3

مهم

در صورتی که صورتحساب از نوع اول باشد ،و نوع شخص خریدار حقیقی و یا اتباع غیر ایرانی  باشد ،ثبت "شماره اقتصادی" یا "شماره ملی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی به همراه کد پستی" برای اشخاص حقیقی و  اتباع غیر ایرانی الزامی است.

 4

مهم

در صورتی که صورتحساب از نوع اول باشد ،و نوع شخص خریدار حقوقی و یا مشارکت مدنی باشد، تنها ثبت فیلد شماره اقتصادی خریدار الزامی است و نیازی به ثبت شناسه مشارکت و یا شناسه ملی وجود ندارد.

 5

مهم

کد شعبه در صورتی که مودی دارای شعبه باشد و یا شعبهای از یک کسب وکار باشد، میبایست با اطلاعات ثبت نام الکترونیک مطابقت داشته باشد.

 6

مهم

در صورتی که مودی شعبهای از یک کسب وکار باشد، در صورت عدم درج کد شعبه، کد شعبه اصلی ملاک خواهد بود.

 7

مهم

شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده در صورتحساب ثبت شده میبایست با شماره قرارداد موجود در کارپوشه مودیان یکسان باشد.

 8

مهم

نوع پرواز شامل: پروازهای داخلی 1و پروازهای خارجی 2 است.

 9

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما برای پروازهای داخلی ثبت مشخصات مسافر در صورتحساب الزامی است.

 • چنانچه مسافر شخص ایرانی و یا اتباع غیر ایرانی مقیم ایران باشد؛ ثبت شماره ملی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی  و

 • در صورتی که مسافر اتباع غیر ایرانی غیر مقیم ایران باشد، شماره گذرنامه خریدار  میبایست در صورتحساب ثبت شود.

 10

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما، در صورت نیاز به بهرهمندی از اعتبار مالیاتی، میبایست شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب

درج شود." الزاما  مسافر و خریدار بلیط -مالک شماره اقتصادی- یکسان نیستند."

 11

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز ،در صورتی که نوع شخص خریدار حقیقی یا فراگیر اتباع غیر ایرانی باشد، ثبت شماره ملی یا کد فراگیر اتباع غیر ایرانی برای خریدار الزامی است.

 12

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، در صورتی که نوع شخص خریدار اتباع غیر ایرانی باشد و فاقد کد فراگیر اتباع غیر ایرانی باشد ،ثبت فیلد شماره گذرنامه الزامی است.

 13

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، در صورتی که نوع شخص خریدار حقوقی یا مشارکت مدنی باشد، ثبت شماره اقتصادی خریدار الزامی است.

 14

 10-7 شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی

جدول شماره 12- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی

تعریف

یک شماره منحصر بهفرد کالا میباشد که برای هر اظهارنامه ثبت شده در سامانه گمرک بهطور جداگانه صادر و به آن اظهارنامه اختصاص مییابد. نام دیگر کوتاژ سریال اظهارنامه است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 cdcn

حداکثر 14

رشته

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

رعایت تناظر یک به یک اظهارنامه گمرکی و صورتحساب الکترونیکی صادراتی براساس شماره کوتاژ الزامی است.

 1

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است. لیکن شرط بهره مندی از معافیت نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی،  ثبت این فیلد مطابق با اظهارنامه گمرکی است .

 2

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است و در صورت ثبت این فیلد می بایست دقیقا مطابق با شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.

 3

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورت ثبت این فیلد، تطابق اطلاعاتی در صورتحساب صادراتی با اظهارنامه گمرکی بر اساس شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی به منظور صحتسنجی اطلاعات صورتحساب انجام میشود.

 4

 

[1] سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی RC_DCPS.SN

[2]  string

[3] Unix Time

[4] اصلاحیه مواد- 1-، -2-، -7- و- 8- آییننامه اجرایی موضوع ماده- 95- قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 22/01/1401

 

[5] به صورت هگزادسیمال

[6] سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی RC_DCPS.SN

 

11-7 تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی

جدول شماره 13- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی

تعریف

به تاریخ دریافت شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی اطلاق میشود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 cdcd

 5

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی از تاریخ صدور صورتحساب نباید بزرگتر باشد.

 1

مهم

این تاریخ همان تاریخ ثبت و دریافت شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی است که در قالب ساعت یونیکس[1]  با دقت روز ثبت میشود و از رابطه زیر محاسبه میشود:

 86400/ تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرک یونیکس شده

-با احتساب 5 رقم و روش کات کردن-

 2

مهم

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی از تاریخ حال نباید بزرگتر باشد.

 3

مهم

در صورت اصلاح اظهارنامه گمرکی و صدور صورتحساب صادراتی اصلاحی ،تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی صورتحساب اصلاحی از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی صورتحساب مرجع  نباید کوچکتر باشد.

 4

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است. لیکن شرط بهره مندی از معافیت نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی،  ثبت این فیلد مطابق با اظهارنامه گمرکی است.

 5

 

12-7 شماره اشتراک/ شناسه قبض بهرهبردار

جدول شماره 14- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار

تعریف

این شماره نشاندهنده مشخصات بهرهبردار خدمات و نوع قبض خدماتی است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 billid

حداکثر 19

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی قبوض خدماتی، درج این فیلد از طرف شرکتهای خدماتی ذیربط در صورتحساب ثبت شده الزامی است.

 1

مهم

شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار در صورتحساب ثبت شده می-بایست با شماره موجود در کارپوشه مودیان یکسان باشد.

 2

13-7 مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف

جدول شماره 15- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 tprdis

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع مبلغ قبل از تخفیف-Ps- برابر است با: جمع مبلغ قبل از تخفیف در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

 1

 

Ps=                    𝐸𝑠𝑖

Es : مبلغ قبل از تخفیف

 

مهم

مجموع مبلغ قبل از تخفیف میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Ps>0

 2

 

 

 

 

 

14-7 مجموع تخفیفات

جدول شماره 16- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع تخفیفات

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اختیاری

 tdis

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع تخفیفات -Rs- برابر است با: جمع مبلغ تخفیف در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Rs=∑𝑁𝑖=[2] 𝐺𝑠𝑖

Gs : مبلغ تخفیف

 1

مهم

مجموع تخفیفات میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

Rs>=0

 2

 

 

15-7 مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف

جدول شماره 17- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 tadis

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف -Vs- برابر است با: جمع مبلغ پس از کسر تخفیف در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Vs=∑𝑁𝑖=1 𝐼𝑠𝑖         

Is : مبلغ پس از کسر تخفیف

 1

مهم

مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

Vs>=0

 2

16-7 مجموع مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره 18- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مالیات بر ارزش افزوده

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 tvam

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع مالیات بر ارزش افزوده -W-  برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

W=∑𝑁𝑖=1 𝐾𝑠𝑖

 Ks: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

 1

مهم

مجموع مالیات بر ارزش افزوده میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

W >=0

 2

17-7 مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

جدول شماره 19- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 todam

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی -2W- برابر است با جمع مبلغ سایر مالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

W2=∑𝑁𝑖=1 𝐾𝑠2𝑖 + ∑𝑁𝑖=1 𝐾𝑠3𝑖 

2Ks : مبلغ سایر مالیات و عوارض

3Ks : مبلغ سایر وجوه قانونی

 1

مهم

مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

W2>=0

 2

18-7 مجموع صورتحساب

جدول شماره 20- قواعد کنترلی اقلام اختصاصی فیلد مجموع صورتحساب

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 tbill

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع صورتحساب -Xs- برابر است با جمع مبلغ کل کالا/خدمت در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Xs=∑𝑁𝑖=1 𝑂𝑠𝑖

Os : مبلغ کل کالا/خدمت

 1

مهم

در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، مجموع صورتحساب میتواند از مجموع پرداختی نقدی و نسیه بزرگتر و یا مساوی آن باشد.

Xs>=C+Cr

C : مبلغ پرداختی نقدی

Cr : مبلغ نسیه

 2

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، مجموع صورتحساب -Xs- برابر است با مجموع ارزش ریالی و مجموع مالیات بر ارزش افزوده و مجموع سایر مالیات و عوارض و وجوه قانونی.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Xs= RVs+ W+ W2

RVs : مجموع ارزش ریالی

W : مجموع مالیات بر ارزش افزوده

2W : مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

 3

مهم

مجموع صورتحساب میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

Xs>=0

 4

 

19-7 مجموع وزن خالص

جدول شماره 21- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع وزن خالص

تعریف

مجموع وزن بدون احتساب بستهبندی اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 tonw

 -حداکثر تعداد رقم  صحیح 15، حداکثر تعداد رقم اعشار 8-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع وزن خالص -Wes- برابر است با جمع وزن خالص اقلام در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Wes=∑𝑁𝑖=1 𝑊𝑒𝑖

𝑊𝑒: وزن خالص هر قلم

 1

 

 

مهم

مجموع وزن خالص میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Wes>0

 2

مهم

مجموع وزن خالص بر حسب کیلوگرم محاسبه میشود.

 3

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد مجموع وزن خالص اختیاری است.

 4

 

20-7 مجموع ارزش ریالی

جدول شماره 22- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع ارزش ریالی

تعریف

مجموع ارزش اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب ریال و طبق ارزش مندرج در پروانه گمرکی.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 torv

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع ارزش ریالی -RVs-  برابر است با جمع ارزش ریالی هر قلم بر اساس پروانه گمرکی.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

RVs=∑𝑁𝑖=1 𝑅𝑉𝑖

𝑅𝑉: ارزش ریالی هر قلم

 1

مهم

مجموع ارزش ریالی میبایست بزرگتر از صفر باشد.

RVs >0

 2

                         

 21-7 مجموع ارزش ارزی

جدول شماره 23- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع ارزش ارزی

تعریف

مجموع ارزش اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب ارز و طبق ارزش مندرج در پروانه گمرکی.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 tocv

 -حداکثر تعداد رقم  صحیح14، حداکثر تعداد رقم اعشار 4-[3]

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع ارزش ارزی -CVs-  برابر است با جمع ارزش ارزی هر قلم بر اساس پروانه گمرکی.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

CVs=∑𝑁𝑖=1 𝐶𝑉𝑖

𝐶𝑉: ارزش ارزی هر قلم

 1

مهم

مجموع ارزش ارزی میبایست بزرگتر از صفر باشد.

CVs>0

 2

 

[1] Unix Time

[2] N  شامل تعداد اقلام صورتحساب است.

[3] تمامی مقادیر و مبالغ ارزی در سند حاضر میبایست با احتساب 4 رقم اعشار-روش قطع کردن- محاسبه و در صورتحساب ثبت گردد.

22-7 روش تسویه

جدول شماره 24- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه

تعریف

روش دریافت یا پرداخت مانده حساب مورد تایید خریدار و فروشنده -ثمن معامله- می باشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به نوع و الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 setm

  1

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

روش تسویه شامل: نقدی 1،  نسیه 2 و  نقدی/نسیه3  است.

 1

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع دوم و سوم روش تسویه  نقدی است.

 2

مهم

در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری میباشد.

 3

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز ،قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و صادرات، روش تسویه نقدی است.

 4

 23-7 مبلغ پرداختی نقدی

جدول شماره 25- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ پرداختی نقدی

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

در صورتی که روش تسویه نقدی/ نسیه باشد، اجباری است

  cap

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مبلغ پرداختی نقدی -C- در صورتی که روش تسویه نقدی/ نسیه باشد ،میبایست از مجموع صورتحساب کوچکتر باشد.

C < Xs

Xs : مجموع صورتحساب

 1

مهم

مبلغ پرداختی نقدی از فرمول زیر محاسبه میشود.

C= Xs - W2 – W – Cr

Cr : مبلغ نسیه W : مجموع مالیات بر ارزش افزوده

2W : مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی Xs : مجموع صورتحساب

 2

مهم

مبلغ پرداختی نقدی میبایست بزرگتر از صفر باشد .

C>0

 3

24-7 مبلغ نسیه

جدول شماره 26- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ  نسیه

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

در صورتی که روش تسویه نقدی/ نسیه باشد، اجباری است

 insp

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مبلغ نسیه -Cr- در صورتی که روش تسویه نقدی/نسیه باشد، میبایست از مجموع صورتحساب کوچکتر باشد.

Cr < Xs

Xs : مجموع صورتحساب

 1

مهم

مبلغ نسیه از فرمول زیر محاسبه میشود.

Cr=  Xs - W2 – W– C

C : مبلغ پرداختی نقدی

W : مجموع مالیات بر ارزش افزوده

2W : مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی Xs : مجموع صورتحساب

 2

مهم

مبلغ پرداختی نسیه میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Cr >0

 3

 

25-7 مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

جدول شماره 27- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 tvop

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت -Vps- برابر است با جمع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت روی هر قلم کالا در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Vps=∑𝑁𝑖=1 𝑉𝑜𝑝𝑖

Vop : سهم مالیات بر ارزش افزوده  از پرداخت

 1

مهم

مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده  از پرداخت میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

Vop>=0

 2

26-7 مالیات موضوع ماده [1]17

جدول شماره 28- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مالیات موضوع ماده 17

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اختیاری

 Tax17

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مالیات موضوع ماده 17 -CT- می بایست کوچکتر یا حداکثر برابر مجموع مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب باشد.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

CT <=W 

W : مجموع مالیات بر ارزش افزوده

 1

مهم

مالیات موضوع ماده 17 میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

CT >=0

 2

            

27-7 شناسه کالا/خدمت

جدول شماره 29- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه کالا/ خدمت

تعریف

شناسه کالا/خدمت، مجموعهای از فیلدهای توصیفی یک کالا/خدمت است که به صورت فیلدهای توصیفی استاندارد برای هر قلم کالا/خدمت مشخص شدهاست.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 sstid

  13

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

شناسه کالا/خدمت صورتحساب درج شده با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شناسه کالا/خدمت سازمان امور مالیاتی که از طریق درگاه به نشانی stuffid.tax.gov.ir قابل دسترس میباشد، مطابقت داشته باشد.

 1

مهم

کنترل شناسه کالا/خدمت در صورتحسابهای ثبت شده مودیان تک محصولی و دارای کدکالا/خدمت مشخص از حیث مطابقت با اطلاعات فعالیت مودی مذکور در کارپوشه مودیان.

 2

مهم

چنانچه شناسه موجود در صورتحساب صادرات با شناسه موجود در اظهارنامه گمرکی مطابقت نداشته باشد، صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده -9- قانون پایانههای فروشگاهی خواهد بود.

 3

مهم

نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شناسه کالا/خدمت موجود در صورتحسابهای ثبت شده میبایست با قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.

 4

 

 28-7 شرح کالا/خدمت

جدول شماره 30- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شرح کالا/خدمت

تعریف

عنوان هر قلم کالا/خدمت در صورتحساب.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اختیاری

 sstt

حداکثر 400

رشته

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

در حال حاضر قاعدهای ندارد.

29-7 تعداد/مقدار

جدول شماره 31- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تعداد/مقدار

تعریف

میزان اقلام کالا/خدمت ارائه شده میباشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 am

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 8-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، منظور از این فیلد تعداد اقلام هر کالا/خدمت در اظهارنامه گمرکی است.

 1

مهم

تعداد/ مقدار میبایست بزرگتر از صفر باشد.

As>0                    

 2

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما، مقدار مجاز این فیلد به ازای هر ردیف شناسه کالا/خدمت 1 -یک- است.

 3

30-7 واحد اندازهگیری

جدول شماره 32- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد واحد اندازه گیری

تعریف

معیاری برای اندازهگیری مقدار یا شمارش کالا/خدمت است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری 

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اختیاری

 mu

حداکثر 8 

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

واحد اندازهگیری میبایست از کدهای جدول واحدهای اندازهگیری در آخرین نسخه سند واحدهای اندازهگیری کالا/خدمت[2]  که از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی به نشانی intamedia.ir قابل دسترس میباشد استخراج و ثبت شود.

 1

 

 31-7 وزن خالص

جدول شماره 33- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد وزن خالص

تعریف

وزن بدون احتساب بستهبندی اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 nw

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 15، حداکثر تعداد رقم اعشار 8-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

برابر وزن خالص هر قلم مطابق اظهارنامه گمرکی است.

 1

مهم

وزن خالص میبایست بزرگتر از صفر باشد.

𝑊𝑒 >0

  2

مهم

چنانچه وزن خالص اعلامی در صورتحساب با اظهارنامه مطابقت نداشته باشد ،مودی کم اظهاری نموده باشد، صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده -9- قانون پایانههای فروشگاهی خواهد بود.

 3

مهم

وزن خالص بر حسب کیلوگرم محاسبه و ثبت میشود.

 4

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد وزن خالص اختیاری است.

 5

 

[1] تبصره 1 ماده- 17- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

 

[2] سند واحدهای اندازهگیری کالا/خدمتRC_UMGS.ST  

32-7 مبلغ واحد

جدول شماره 34- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ واحد

تعریف

مبلغ هر واحد از مقدار کالا / خدمت ارائه شده میباشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 fee

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 8-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در مورد فروش کالا/خدمت با مبالغ ریالی /ارزی،  ثبت مبلغ واحد از کالا/خدمت ریالی در این فیلد الزامی است.

 1

مهم

مبلغ واحد میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Cs >0

 2

مهم

در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات،ثبت  فیلد مبلغ واحد -Cs- اختیاری است. و از رابطه زیر تبعیت مینماید.

Cs= 𝑅𝑉/As

As : تعداد/مقدار

𝑅𝑉 : ارزش ریالی کالا/خدمت

 3

 33-7 میزان ارز

جدول شماره 35- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد میزان ارز

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 cfee

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 14، حداکثر تعداد رقم اعشار 4-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در صورتحسابهای با الگوی غیر از فروش ارز، میزان ارز برابر است با حاصل تقسیم مبلغ واحد بر نرخ برابری ارز با ریال.

Cf= Cs/ Exr

Cs : مبلغ واحد Exr : نرخ برابری ارز با ریال

 1

مهم

میزان ارز میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Cf>0

 2

 34-7 نوع ارز

جدول شماره 36- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نوع ارز

تعریف

شامل انواع پول رایج کشورهای مختلف میباشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 cut

 3

رشته 

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز و صادرات، نوع ارز میبایست از  کد ایزوی 4217  منبع مذکور در پانویس1  استخراج و  ثبت شود.

 1

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، نوع ارز مورد معامله میبایست با اظهارنامه گمرکی مطابقت داشته باشد.

 2

       

1 https://www.six-group.com/dam/download/financial-information/data-center/iso-

currrency/lists/list-one.xls   - 4217 کد ایزوی

35-7 نرخ برابری ارز با ریال

جدول شماره 37- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ برابری ارز با ریال

تعریف

رقمی است که بیانگر ارزش یک واحد ارز در برابر ریال است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 exr

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، نرخ ارز مورد معامله میبایست بر اساس تاریخ معامله -تاریخ صدور صورتحساب- بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاریخ مذکور درج و محاسبه شود.

 1

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، نرخ ارز مورد معامله میبایست با نرخ ارز پروانه گمرکی مطابقت داشته باشد.

 2

مهم

نرخ برابری ارز با ریال میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Exr>0

 3

36-7 ارزش ریالی کالا

جدول شماره 38- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد ارزش ریالی کالا

تعریف

ارزش هر قلم کالا/خدمت موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب ریال و طبق ارزش مندرج در پروانه گمرکی.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 ssrv

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

ارزش ریالی کالا برابر ارزش ریالی هر قلم کالا/ خدمت بر اساس پروانه گمرکی خواهد بود.

 1

مهم

ارزش ریالی کالا میبایست بزرگتر از صفر باشد.

𝑅𝑉>0

 2

مهم

چنانچه معادل شماره کوتاژ اعلامی در صورتحساب ،اظهارنامه گمرکی صادراتی وجود داشته باشد و ارزش ریالی کالا در صورتحساب با اظهارنامه مطابقت نداشته باشد، مودی کم اظهاری نموده باشد، صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده -9- قانون پایانه-های فروشگاهی خواهد بود.

 3

 

37-7 ارزش ارزی کالا

جدول شماره 39- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد ارزش ارزی کالا

تعریف

ارزش هر قلم کالا/خدمت موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب ارز و طبق ارزش مندرج در پروانه گمرکی.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 sscv

 -حداکثر تعداد رقم  صحیح 14، حداکثر تعداد رقم اعشار 4-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

ارزش ارزی کالا برابر ارزش ارزی هر قلم کالا/ خدمت بر اساس پروانه گمرکی خواهد بود.

 1

مهم

ارزش ارزی کالا میبایست بزرگتر از صفر باشد.

𝐶𝑉>0

 2

مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، ارزش ارزی کالا می بایست دقیقا منطبق با اظهارنامه گمرکی در صورتحساب  ثبت شود.

 3

38-7             قبل از تخفیف

جدول شماره 40- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ قبل از تخفیف

تعریف

حاصلضرب مبلغ واحد از کالا/خدمت در تعداد/ مقدار آن است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 prdis

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مبلغ قبل از تخفیف -Es- از فرمول زیر محاسبه میشود.

 Es=As*Cs

As : تعداد/مقدار

Cs  : مبلغ واحد

 1

مهم

مبلغ قبل از تخفیف میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Es>0

 2

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، مبلغ قبل از تخفیف از فرمول زیر محاسبه میشود.

 Es= Cf* Exr

Cf: میزان ارز Exr : نرخ برابری ارز با ریال

 3

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما، مبلغ قبل از تخفیف با مبلغ واحد برابر است.

Es= Cs                                                                                                                       مبلغ واحد :  Cs

 4

39-7            تخفیف

جدول شماره 41- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ تخفیف

تعریف

مبلغی که باعث کاهش مبلغ پرداختی بابت خرید کالا/خدمت است و مورد توافق فروشنده و خریدار میباشد که خریدار مبلغ کمتری نسبت به مبلغ اولیه کالا میپردازد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 dis

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در صورتی که مبلغ تخفیف صفر باشد، مقدار این فیلد صفر ثبت میشود.

 1

مهم

مبلغ تخفیف میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

Gs>=0

 2

مهم

مبلغ تخفیف میبایست کوچکتر یا مساوی مبلغ قبل از تخفیف باشد.

Gs<= Es

 3

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، در صورت عدم ثبت مبلغ تخفیف، مقدار این فیلد صفر منظور میشود.

 4

 40-7             بعد از تخفیف

جدول شماره 42- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ بعد از تخفیف

تعریف

حاصل کسر مبلغ تخفیف از مبلغ قبل از تخفیف است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 adis

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

 مهم

مبلغ بعد از تخفیف -Is- از فرمول زیر محاسبه میشود.

 Is=Es-Gs

Es : مبلغ قبل از تخفیف

Gs : مبلغ تخفیف

 1

 مهم

در صورتی که مبلغ تخفیف صفر باشد، مبلغ قبل از تخفیف با مبلغ بعد از تخفیف برابر است.

 2

 مهم

مبلغ بعد از تخفیف میتواند صفر و یا بزرگتر از صفر باشد.

Is>=0

 3

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین مبلغ بعد از تخفیف از فرمول زیر محاسبه میشود.

Is= Es+ TAs – Gs

Es : مبلغ قبل از تخفیف

TAs :جمع کل اجرت، حق العمل و سود

Gs : مبلغ تخفیف

 4

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز مبلغ بعد از تخفیف از فرمول زیر محاسبه میشود.

Is=-Dr* Cf-- Gs

Dr : تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد فروش ارز Cf: میزان ارز

Gs : مبلغ تخفیف

 5

 

41-7 نرخ مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره 43- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده

تعریف

نرخ مالیات بر ارزشافزوده حسب قانون مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر کالا/خدمت میباشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 vra

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 3، حداکثر تعداد رقم اعشار 2-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شناسه کالا/خدمت موجود در صورتحسابهای ثبت شده میبایست با قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.

 1

 مهم

در صورتی که شناسه کالا/ خدمت از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد، نرخ و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صفر است.

 2

 مهم

در صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت خاص[1] - کالاهای نفتی، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع، فلزات گرانبها، سیگار و محصولات دخانی، نوشابه قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان و...-باشد ،نرخ مالیات بر ارزش افزوده میبایست با قوانین ابلاغی کالاهای خاص مطابقت داشته باشد.

 3

 مهم

در صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت آلایندگی باشد، میبایست با نرخ اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد.

 4

 مهم

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای با الگوی صادرات برابر صفر است.

 5

 مهم

نرخ مالیات برارزش افزوده میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

J>=0

 6

 مهم

نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول در صورتحسابهای ارسالی مودیان فراخوان نشده -فراخوانهای دهگانه- مالیات بر ارزش افزوده صفر میباشد.

 7

 

 42-7 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره 44- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

تعریف

حاصلضرب مبلغ کالا پس از کسر تخفیفات و سایر مبالغ که در قانون اشاره شده در نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 vam

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

 مهم

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده -Ks - از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks=Is*J /100

J : نرخ مالیات بر ارزش افزوده

Is : مبلغ بعد از تخفیف

 1

 مهم

در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صفر است.

 2

 مهم

مبلغ مالیات برارزش افزوده میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

Ks>=0

 3

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks=- -TAs * 9- /100- + --Es * J- /100-

J : نرخ مالیات بر ارزش افزوده  TAs   جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

Es : مبلغ قبل از تخفیف

 4

 

 43-7 سایر مالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی

جدول شماره 45- قواعد کنترلی اختصاصی سایر مالیات وعوارض و سایروجوه قانونی

تعریف

مالیات و عوارض موضوع بند -پ- و -ت- تبصره 2 ماده -5- قانون مالیات بر ارزش افزوده، که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا و ارائه خدمت به آن تعلق گرفته یا  به موجب سایر قوانین وصول میشود و به حساب درآمد عمومی یا شهرداریها واریز میگردد. موضوع این بند شامل دو فیلد سایرمالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی بوده که متشکل از  سه بخش موضوع  ،نرخ و مبلغ میباشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

عنوان فیلد

اختیاری

 odt

حداکثر 255

رشته

موضوع سایر مالیات و

عوارض 

با توجه به  شناسه کالا/خدمت

طبق قانون تعیین میشود.

 odr

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 3، حداکثر تعداد رقم اعشار 2-

اعشاری

نرخ سایر مالیات و

عوارض

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 odam

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

مبلغ سایر مالیات و

عوارض

اختیاری

 olt

حداکثر 255

      رشته

موضوع سایر وجوه قانونی

اختیاری 

 olr

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 3، حداکثر تعداد رقم اعشار 2-

اعشاری

نرخ سایر وجوه قانونی

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 olam

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

مبلغ سایر وجوه قانونی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

 مهم

نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نرخ سایر مالیات و عوارض بر حسب شناسه کالا/خدمت موجود در صورتحسابهای ثبت شده میبایست با قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.

 1

 

 

 

 

 

 

 

 مهم

در صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت خاص[2] - کالاهای نفتی، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید ،نفت کوره و گاز مایع، فلزات گرانبها، سیگار و محصولات دخانی ،نوشابه قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان و...-باشد، نرخ سایر مالیات وعوارض وسایر وجوه قانونی میبایست با قوانین ابلاغی کالاهای خاص مطابقت داشته باشد.

 2

 مهم

در صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت آلایندگی باشد ،میبایست با نرخ اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد.

 3

 مهم

در صورتی که کالا/خدمت طبق قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد، ثبت این فیلدها الزامی نیست .

 4

 مهم

مبلغ سایر مالیات و عوارض -2Ks- که بر اساس نوع کالا یا خدمت تعیین میشود. اگر

 • دارای نرخ تعیین شده باشد، از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks2=Is*J2/100

 2J : نرخ سایر مالیات، عوارض  

Is : مبلغ بعد از تخفیف

 • فاقد نرخ تعیین شده باشد، میتواند بدون انجام محاسبه و در قالب عدد ثابت  در صورتحساب درج شود.

 5

 مهم

مبلغ سایر وجوه قانونی -3Ks- که بر اساس نوع کالا یا خدمت تعیین میشود. اگر 

 • دارای نرخ تعیین شده باشد، از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks3=Is*J3/100

3J : نرخ سایر وجوه قانونی

Is : مبلغ بعد از تخفیف

 • فاقد نرخ تعیین شده باشد، میتواند بدون انجام محاسبه و در قالب عدد ثابت  در صورتحساب درج شود.

 6

 مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات مبلغ سایر مالیات و عوارض  -2Ks- که بر اساس نوع کالا یا خدمت تعیین میشود. اگر

دارای نرخ تعیین شده باشد، از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks2= 𝑅𝑉* J2/100

2J : نرخ سایر مالیات، عوارض 

 5

 

 

 

𝑅𝑉  :ارزش ریالی کالا

فاقد نرخ تعیین شده باشد، میتواند بدون انجام محاسبه و در قالب عدد ثابت  در صورتحساب درج شود.

 

 مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات مبلغ سایر وجوه قانونی -3Ks- که بر اساس نوع کالا یا خدمت تعیین میشود. اگر 

 • دارای نرخ تعیین شده باشد، از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks3= 𝑅𝑉* J3/100

3J: نرخ سایر وجوه قانونی

𝑅𝑉  :ارزش ریالی کالا

 • فاقد نرخ تعیین شده باشد، میتواند بدون انجام محاسبه و در قالب عدد ثابت  در صورتحساب درج شود.

 6

 مهم

در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، مبلغ این فیلدها صفر میباشد.

 7

 مهم

نرخ سایرمالیات وعوارض وسایر وجوه قانونی میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

J2 >=0 J3 >=0

 8

 مهم

مبلغ سایرمالیات وعوارض وسایر وجوه قانونی میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

Ks2>=0 Ks3>=0

 9

 مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین مبلغ سایر مالیات و عوارض  -2Ks- که بر اساس نوع کالا یا خدمت و طبق قانون تعیین میشود، از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks2= TAs* J2-/100

 

2J : نرخ سایر مالیات، عوارض  TAs : جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

 10

 مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین مبلغ سایر وجوه قانونی -3Ks- که بر اساس نوع کالا یا خدمت و طبق قانون تعیین میشود، از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks3= - TAs* J3-/100

 

3J: نرخ سایر وجوه قانونی TAs : جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

 11

 44-7 اجرت ساخت

جدول شماره 46- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد اجرت ساخت

تعریف

هزینهای است که طلا فروش برای ساخت و طراحی طلا از مشتری دریافت مینماید.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 consfee

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

 مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین اجرت ساخت -TA- به قیمت خام افزوده میشود و از رابطه زیر تبعیت می-نماید      .

  TA < Es                                                                      

Es =مبلغ قبل از تخفیف  

 1

 مهم

اجرت ساخت نباید بزرگتر از جمع کل اجرت، حقالعمل و سود باشد.

 TA<TAs

TAs : جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

 2

 مهم

اجرت ساخت میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

TA>=0

 3

45-7 سود فروشنده

جدول شماره 47- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سود فروشنده

تعریف

هزینهای است که فروشنده بابت سود خود در صورتحسابهای با الگوی طلا، جواهر وپلاتین لحاظ مینماید.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 spro

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین سود فروشنده -3TA- ما به التفاوت مبلغ فروش و هزینه است.

 1

مهم

سود فروشنده نباید بزرگتر از جمع کل اجرت، حقالعمل و سود باشد.

 TA3<TAs

TAs : جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

 2

مهم

سود فروشنده میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

TA3>=0

 3

 46-7 حقالعمل

جدول شماره 48- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد حقالعمل

تعریف

مبلغی که بابت فروش حقالعمل کاری طلا از خریدار دریافت میگردد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 bros

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین حق العمل-2TA- در صورتی که شناسه کالا/خدمت متعلق به فعالیتهای حقالعمل کاری طلا و جواهر باشد درصورتحساب ثبت می شود.

 1

مهم

حق العمل نباید بزرگتر از جمع کل اجرت، حقالعمل و سود باشد.

 TA2<TAs

TAs : جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

 2

مهم

حق العمل میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

TA2>=0

 3

      

47-7 جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

جدول شماره 49- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد جمع کل اجرت، حق العمل و سود

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 tcpbs

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

 مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین ،جمع کل اجرت، حقالعمل و سود -TAs- از فرمول زیر محاسبه میشود.

TAs=TA+TA2+TA3

TA: اجرت ساخت

3TA : سود

2TA: حقالعمل

 1

 مهم

جمع کل اجرت، حقالعمل و سود حداقل میبایست بزرگتر یا مساوی هر یک از مبالغ اجرت، سود و حقالعمل باشد .

 2

 مهم

جمع کل اجرت، حقالعمل و سود میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

TAs>=0

 3

       

 

[1] ماده- 26- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400

[2] ماده- 26- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400

48-7 سهم نقدی از پرداخت  

جدول شماره 50- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سهم نقدی از پرداخت

تعریف

سهم پرداختی نقدی  هر ردیف کالا/خدمت از  "مبلغ پرداختی نقدی[1]" صورتحساب میباشد.-این سهم با توجه به نسبت فروش هر ردیف کالا/خدمت به "مجموع کل کالا/خدمت منهای مجموع مالیات بر ارزش افزوده و مجموع سایر مالیات و عوارض و وجوه قانونی " محاسبه میشود.-

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 cop

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

سهم نقدی از پرداخت -CPP- از فرمول زیر محاسبه میشود.

CPP = -Os * C- / Vs

 

Os : مبلغ کل کالا/خدمت

C : مبلغ پرداختی نقدی Vs: مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف

نکته: -اولویت ابتدا با عملگرضرب است و سپس تقسیم-  

 1

مهم

سهم نقدی از پرداخت نمیتواند از مجموع صورتحساب بیشتر باشد.

CPP< Xs

 2

مهم

سهم نقدی از پرداخت میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

CPP >=0

 3

                         

 49-7 سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

جدول شماره 51- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

تعریف

سهم مالیات برارزش افزوده، هر ردیف کالا/خدمت از "مبلغ پرداختی نقدی[2]" صورتحساب میباشد. -این سهم با توجه به مبلغ پرداختی نقدی هر ردیف کالا/خدمت به مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف محاسبه و ثبت میشود.-

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 vop

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت -VPP- از فرمول زیر محاسبه میشود.

VPP = -Ks * C- / Vs

Ks : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده C : مبلغ پرداختی نقدی Vs: مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف

نکته: -اولویت ابتدا با عملگرضرب است و سپس تقسیم-

 1

مهم

در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، مقدار این فیلد صفر است.

 2

مهم

سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

VPP >=0

 3

                         

 50-7 شناسه یکتای ثبت قرارداد حقالعمل کاری

جدول شماره 52- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه یکتای ثبت قرارداد حقالعمل کاری

تعریف

شمارهای است که به قراردادهای از نوع حقالعمل کاری از طریق سامانه مودیان به ایشان اختصاص مییابد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اختیاری

 bsrn

حداکثر 12

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

جهت برقراری ارتباط بین صورتحساب الکترونیکی با قرارداد حقالعمل کاری، ثبت شده در کارپوشه مودیان، ثبت این فیلد برای هر قلم کالا/خدمت الزامی است.

 1

 51-7 مبلغ کل کالا/خدمت

جدول شماره 53- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ کل کالا/خدمت

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری /اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

اجباری

 tsstam

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مبلغ کل کالا/خدمت -Os-  برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده،  مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Os=Ks+Is+Ks2+Ks3

Ks : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

Is : مبلغ بعد از تخفیف

2Ks : مبلغ سایر مالیات و عوارض

3Ks : مبلغ سایر وجوه قانونی

 1

 مهم

مبلغ کل کالا/خدمت میتواند صفر ویا بزرگتر از صفر باشد.

Os >=0

 2

 مهم

مبلغ کل کالا/خدمت به ازای هر شناسه کالا/خدمت در صورتحساب محاسبه میشود.

 3

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، مبلغ کل کالا/خدمت از فرمول زیر محاسبه میشود.

Os = 𝑅𝑉 + Ks + Ks2 + Ks3

𝑅𝑉 :  ارزش ریالی کالا Ks : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

2Ks : مبلغ سایر مالیات و عوارض

3Ks : مبلغ سایر وجوه قانونی

 4

 مهم

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، مبلغ کل کالا/خدمت از فرمول زیر محاسبه میشود .

Os = Es + Ks + Ks2 + Ks3

Es : مبلغ قبل از تخفیف

Ks : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

2Ks : مبلغ سایر مالیات و عوارض

3Ks : مبلغ سایر وجوه قانونی

 5

52- 7 شماره سوییچ پرداخت

جدول شماره 54- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره سوییچ پرداخت

تعریف

شماره منحصر به فردی است که مطابق استاندارد شناسه حافظه مالیاتی و توسط مرجع مربوطه صادر میشود

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 iinn

 9

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که مطابق استاندارد شناسه حافظه مالیاتی و توسط مرجع مربوطه برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

53-7 شماره پذیرنده فروشگاهی

جدول شماره 55- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پذیرنده فروشگاهی

تعریف

شماره منحصر به فردی است که مطابق استاندارد شناسه حافظه مالیاتی و توسط مرجع مربوطه صادر میشود

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 acn

 14

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که مطابق استاندارد شناسه حافظه مالیاتی و توسط مرجع مربوطه برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 54-7 شماره پایانه 

جدول شماره 56- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پایانه

تعریف

شماره منحصر به فردی است که مطابق استاندارد شناسه حافظه مالیاتی و توسط مرجع مربوطه صادر میشود

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 trmn

 8

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که مطابق استاندارد شناسه حافظه مالیاتی و توسط مرجع مربوطه برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

55-7 روش پرداخت

جدول شماره 57- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش پرداخت

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود.

 pmt

 حداکثر 2

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

روش پرداخت شامل: چک 1، تهاتر 2،وجه نقد 3، pos 4، درگاه پرداخت اینترنتی 5،  کارت به کارت 6 ، انتقال به حساب 7 و سایر 8 است.

 1

 56-7 شماره پیگیری/ شماره مرجع 

جدول شماره 58- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پیگیری/ شماره مرجع

تعریف

شماره پیگیری تراکنش یا شماره مرجع پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی میباشد .

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 trn

حداکثر 14

رشته عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که مطابق استاندارد شناسه حافظه مالیاتی و توسط مرجع مربوطه برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 

 

 

 

 

 57-7 شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب

جدول شماره 59- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب 

تعریف

شماره کارت فردی است که اقدام به پرداخت صورتحساب نموده است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 pcn

 16

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

 مهم

این فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط مرجع مربوطه برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 58-7 شماره/ شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب

جدول شماره 60- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره/ شناسه ملی/  کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب

تعریف

شماره/شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی پرداخت کننده صورتحساب است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 pid

حداکثر 12

رشته

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط مرجع مربوطه برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 

 

 

 

 

  59-7 تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب

جدول شماره 61- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ وزمان پرداخت صورتحساب 

تعریف

تاریخ و زمان وقوع رویداد مالی است که بر اساس آن رویداد مالی، صورتحساب توسط مودی پرداخت شدهاست.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 pdt

-تعداد رقم  صحیح 13، تعداد رقم اعشار 0-

عددی

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این تاریخ میبایست در قالب ساعت یونیکس[3]  به صورت شمسی و با دقت روز ثبت شود.

 1

مهم

این فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط مرجع مربوطه برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 2

 60-7 مبلغ پرداختی 

جدول شماره 62- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ پرداختی

تعریف

مبلغغ پرداختغی مجمغوع مبغالغ پرداخغت شغده  بابغت بخغش نقغدی صورتحسغاب بغوده کغه شغامل "مبلغغ پرداختغی نقغدی" و

"مبلغ پرداختی ارزش افزوده" است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 pv

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 0-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

این فیلد به ازای هر تراکنش یا پرداخت نقدی در هنگام صدور صورتحساب ثبت میشود.

 1

مهم

مبلغ پرداختی میبایست از مجموع صورتحساب کوچکتر باشد.

 2

مهم

مبلغ پرداختی در صورتحسابهای با روش تسویه نسیه مساوی صفر است.

 3

مهم

مبلغ پرداختی میتواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

𝑃𝑣>=0

 4

مهم

مبلغ پرداختی می بایست کوچکتر یا برابر از مجموع صورتحساب باشد.

𝑃𝑣>= tbill

 5

 61-7 تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد فروش ارز

جدول شماره 63- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد فروش ارز

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 pspd

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار 8-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

مقدار این فیلد در فروش اسکناس/حواله برابر است با تفاوت نرخ خرید ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نرخ فروش آن در تاریخ معامله.-تاریخ صدور صورتحساب- یا حاشیه سود اضافه شده به قیمت خرید -مطابق بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی..-

 1

مهم

تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/ کارمزد فروش ارز میبایست بزرگتر از صفر باشد.

Dr>0

 2

 62-7 عیار

جدول شماره 64- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد عیار

تعریف

عیار طلا به درجه خلوص طلا در هر شی طلایی اطلاق میشود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی -قواعد اختصاصی-

کنترلهای دادهای و ساختاری

اجباری/ اختیاری

 Json

طول فیلد

نوع فیلد

با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 cui

-حداکثر تعداد رقم  صحیح 4، حداکثر تعداد رقم اعشار 2-

اعشاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی

درجه اهمیت

قواعد

ردیف

مهم

در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین، از این فیلد برای نمایش درجه خلوص طلای فروخته شده استفاده میگردد.

 1

مهم

عیار میبایست بزرگتر از صفر و کوچکتر مساوی هزار باشد.

0< cui <= 1000.00

 2

 

[1] جدول شماره 25

[2] جدول شماره 25

[3] Unix Time

8-پیوستها 

1-8 صورتحساب الکترونیکی نوع اول

 

 

 

صورتحساب

 

3-8 نمونه Json صورتحساب الکترونیکی ثبتی

     "sstt" : string,

     "am" :  double ,

     "mu" :  string ,

     "nw": double

     "fee" : double,

     "cfee" : double,

     "cut" : string,

     "exr" : double,

     " ssrv " : double,

     " sscv " : double,

     "prdis" : double,

     "dis" : double,

     "adis" : double,

     "vra" : double,

    "vam" : double,

     "odt" : string,

     "odr" : double,

     "odam" : double,

     "olt" : string,

     "olr" : double,

     "olam" : double,

     "consfee" : double,

     "spro" : double,

     "bros" : double,

     "tcpbs" : double,

     "cop" : double,

     "vop" : double,

     "bsrn" :  string ,

     "tsstam" : double,

     “pspd” :: double

    }

  ],

  "payments" : [

    {

      "iinn" :  string ,

      "acn" :  string ,

      "trmn" :  string ,

      "pmt" : int,

      "trn" :  string ,

      "pcn" :  string ,

      "pid" :  string ,

      "pdt" : Timestamp,

       " pv" :  double,

       " cui" :  double,

    }

  ],

  "extension": [

                {                      

}

  ]

}

  

{

  "header" : 

  {

                                            "taxid": string,

                                                "indatim": Timestamp,

                                                                 "Indati2m": Timestamp,

                                         "inty": int,

                                            "inno" : string,

                                            "irtaxid" : string,

              "inp": int,      "ins" : int,

                                           "tins" :  string ,

                                         "tob" : int,

                                           "bid" :  string ,

                                            "tinb" :  string ,

                                           "sbc" :  string ,

                                           "bpc" :  string ,

                                           "bbc" :  string ,

                                        "ft" : int,

                                           "bpn" : string,

                                           "scln" :  string ,

                                           "scc" :  string ,

              "cdcn" :  string ,

              "cdcd" : int,

                                           "crn" :  string ,

                                            "billid" :  string ,

                                             "tprdis" : double,

                                           "tdis" : double,

              "tadis" : double,                 "tvam" : double,

                                             "todam" : double,

                                            "tbill" : double,

                                            " tonw" : double,

              " torv" : double,                   " tocv" : double,

                                          "setm" : int,

                                            "cap" : double,

                                            "insp" : double,

                                            "tvop" : double,

                                            "tax17" : double

  }

"body" : [

    {

     "sstid" :  string ,

 9-اسناد مرجع

سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی  سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان -نحوه تبادل اطلاعات و ثبت صورتحساب در سامانه مودیان-

 

دیدگاهی وجود ندارد، شما اولین دیدگاه را ایجاد کنید.

 • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
 • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
 • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


جدیدترین مطالب

محبوب ترین مطالب