پلن های بدون محدودیت زمانیپلن های بدون محدودیت زمانی
پلن رایگان

 • 1 عدد
 • بدون محدودیت زمانی
 • چاپ فاکتور با لوگو و توضیحات اختصاصی
 • بروزرسانی، آموزش و پشتیبانی رایگان
 • ایجاد بی نهایت مودی و مشتری و خدمات
 • دریافت صورتحساب از فایل اکسل
 • رایگان

پلن پایه

 • 20 عدد
 • بدون محدودیت زمانی
 • چاپ فاکتور با لوگو و توضیحات اختصاصی
 • بروزرسانی، آموزش و پشتیبانی رایگان
 • ایجاد بی نهایت مودی و مشتری و خدمات
 • دریافت صورتحساب از فایل اکسل
 • 150,000 تومان

پلن محبوب

 • 100 عدد
 • بدون محدودیت زمانی
 • چاپ فاکتور با امضا و توضیحات اختصاصی
 • بروزرسانی، آموزش و پشتیبانی رایگان
 • ایجاد بی نهایت مودی و مشتری و خدمات
 • دریافت صورتحساب از فایل اکسل
 • 1,000,000 تومان
 • 700,000 تومان

پلن اختصاصی

 • بدون محدودیت زمانی و تعدادی
 • انجام کلیه امور مربوط به سامانه مالیاتی
 • چاپ فاکتور با امضا و توضیحات اختصاصی
 • بروزرسانی، آموزش و پشتیبانی رایگان
 • ایجاد بی نهایت مودی و مشتری و خدمات
 • دریافت صورتحساب از فایل اکسل
 • قیمت متغیر