ویدیوها

موشن گرافیک پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
موشن گرافی نصب کارتخوان در پایانه های فروشگاهی
موشن گرافی مراحل اخذ شناسه کالا و خدمت
مراحل کلی واکنش به صورتحساب
مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
موضوع صورتحساب الکترونیکی
انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی
انواع صورتحساب الکترونیکی
نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی